Reference: 53/2000/1

Judgement Details


Date
07/07/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
VELLA LOUIS DOTTOR NOE ET vs MEDITERRANEAN TRADING SHIPPING CO. LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - MAHZEN - LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - ONERU TAL-PROVA - LOKAZZJONI, ELEMENTI MEHTIEGA SABIEX GARAGE JEW REMISSA JIKKWALIFIKAW BHALA HANUT GHALL-FINIJIET TAL-KAP. 69 TAL-LIGIJIET TA` MALTA - LOKAZZJONI, PROTEZZJONI TA` KIRJA TA` MAHZEN TAHT IL-KAP. 69
Summary
Huwa indiskuss illi "mahzen" jirrientra fit-tifsira li l-ligi specjali (Kap 69) taghti lill-kelma "hanut", basta li tali fond huwa attinenti ghan-negozju principali ta' min jikrieh. Il-ligi riedet tikkontempla fondi konnessi ma' negozju, jew ahjar fondi li huma mahzen fejn hemm "wares" jew "goods"li huma l-oggett tan-negozju ta' min jikrihom.

Il-ligi ghalhekk ma jidherx li tikkontempla bhala "mahzen" protett minnha bhala "hanut" kwalunkwe fond fejn wiehed jerfa' xi affarijiet, ikunu x'jkunu.

Min jallega tibdil ta' destinazzjoni tal-fond minnu mikri ghandu jipprova sew id-destinazzjoni originarja kemm it-tibdil taghha ghax il-provi li jsostnu l-azzjoni jmissu lill-attur u l-konvenut ma ghandux jipprova l-fatt negattiv.

F'materja ta' kambjament ta' destinazzjoni tal-fond mikri ghandhom jigu dejjem valjati c-cirkustanzi partikulari ta' kull kaz; u dan minhabba dik litissejjah 'a degree of difference', peress li kollox jiddependi mill-gravita` tal-fatti.

Jekk l-uzu divers anke ta' parti biss mill-fond lokat ikun gab kambjament li ghalkemm parzjali ma jistax jitqies kumplimentari ghad-destinazzjoni miftehma, jkun hemm lok ghal zgumbrament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info