Reference: 4/1995/1

Judgement Details


Date
07/07/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SUPERMARKETS (1960) LIMITED vs CACHIA MARIO NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RITRATTAZZJONI, NECESSITA` TA` TALBA GHAT-THASSIR TAS-SENTENZA IMPUNJATA - RITRATTAZZJONI, STADJI TA` - RITRATTAZZJONI, STADJU IN RESCINDENTE - RITRATTAZZJONI, STADJU IN RESCISSORIO
Summary
Il-gudizzju ta' ritrattazzjoni hu maghmul minn zewg stadji distinti li ghandhom jinzammu separati uma jistghux jigu akkumulati jew konfuzi flimkien: l-oggett tal-ewwel stadju hu li tigi annullata s-sentenza bejn il-partijiet li tkun saret gudikat; skop tat-tieni stadju hu li terga' ssir it-trattazzjoni tal-kawza u tigi moghtija sentenza gdida.

Huwa mehtieg li ssir talba specifika ghar-revoka tas-sentenza attakkata.

Hi kondizzjoni sine qua non ta' din il-procedura specjali illi qabel ma kawza tigi trattata mill-gdid, trid tkun giet revokata u mhassra s-sentenza li tkun impunjata. Mhux lecitu ghall-Qorti allura li tibda tikkonsidra u titratta mill-gdid il-kawza jekk ma tkunx qabel annullat is-sentenza li taghha tkun qed tintalab ir-ritrattazzjoni u dana wara d-debita verifika li jkunu jokkorru cirkostanzi li jiggustifikaw li dan isir fit-terminu ta' xi wiehed jew aktar mis-subincizi ta' l-Artikolu 811. Verifika li l-Qorti tista' taghmel biss jekk ikun hemm talba ad hocmir-ritrattand li s-sentenza attakkata tigi qabel xejn imhassra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info