Reference: 49/2002/1

Judgement Details


Date
05/06/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA (SPT.S.TANTI SPT.S.VALLETTA) vs OMISSIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KORRUZZJONI TA` MINORENNI, HTIEGA TA` KWERELA - KORRUZZJONI TA` MINORENNI, PROCEDURI EX OFFICIO - REAT, ASSORBIMENT TA`
Summary
Ghalkemm l-azzjoni ghar-reat kontemplat fl-artikolu 203 tal-Kodici Kriminali (korruzzjoni ta` minorenni) titmexxa dejjem mill-awtorita' pubblika, tali azzjoni tinhtieg il-kwerela tal-parti. Ghal din ir-regola hemm xi eccezzjonijiet, fosthom "fil-kazijiet imsemmijin fil-proviso tal-artikolu 544". Il-proviso tal-artikolu 544 applikat ghar-reat ta' korruzzjoni ta' minorenni, jipprovdi li meta d-delitt "isir bi vjolenza pubblika, jew flimkien ma reat iehor li jolqot l-ordni pubbliku, l-azzjoni kriminali titmexxa indipendentement mill-azzjoni tal-parti privata.

Meta r-reat ta' korruzzjoni ta' minorenni jsir f'-post pubbliku jew f'-post espost ghal-pubbliku, dan isir prosegwibbli "ex officio" proprju ghaliex allura jkun akkompanjat b'reat li jolqot l-ordni pubbliku.

Skond il-gurisprudenza kostanti tal-Qrati taghna, meta l-istess fatt li jaghti lok ghall-stupru, l-attentat vjolentghall-pudur jew il-korruzzjoni tal-minorenni isir f'post pubbliku jew espost ghall-publiku, b'mod ghalhekk li jikkonfigura wkoll ir-reat taht l-artikolu 209, l-azzjoni ghal dawk ir-reati ma tirrikjedix il-kwerela tal-parti privata u l-parti privata konsegwentement anqas ma tista' bir-recess taghhatwaqqa' dik l-azzjoni. U r-raguni hi ghax dawk ir-reati jkunu saru "flimkien ma reat iehor li jolqot l-ordni pubbliku" fit-termini tal-proviso tal-artikolu 544.

Anki l-argument li f'dan il-kazl-akkuza taht l-artikolu 209 hija assorbita f'dik ta' korruzzjoni ta' minorenni u ghalhekk ma jistax jinghid li r-reat ta' korruzzjoni ta' minorenni f'dan il-kaz kien akkompanjat minn reat li jolqotl-ordni pubbliku ma jreggix. It-teorija tal-assorbiment hija wahda li tirrigwarda biss il-piena imma mhux l-ezistenza o meno tal-akkuza jew tar-reat. Di fatti dan il-koncett insibuh biss fl-artikolu17 tal-Kodici Kriminali li jitkellem dwar il-konkors ta' reati w pieni. Is-subinciz (h) tal-artikolu 17 jiddisponi li meta zewg reati jew izjed, li flimkien ma jaghmlux delitt kwalifikat, iservu bhala mezz biex isir reat iehor, sew ikkwalifikat jew semplici, ghandha tinghata l-piena ghar-reat l-aktar gravi. Dan ifisser li tkun instabet htija ghaz-zewg reati jew aktar kontra l-hati w mhux li reatjikkancella l-ezistenza ta' xi reat iehor li jkun serva bhala mezz ghall-fini biex jigi kommess r-reat. Hija biss ghall-fini ta' piena li r-reat li serva bhala mezz ghall-fini ma jittiehedx in konsiderazzjoni, imma dikjarazzjoni ta' htija dwaru jkun hemm dejjem u ghalhekk dar-reat ikun jezisti w jakkompanja lir-reat l-iehor.

Ir-reat ta' istanza privata huwa "akkompanjat" minn iehor ta' azzjoni pubblika meta jew iz-zewg reati jkunu konkorrenti, billi wiehed ikun serva ta' mezz ghall-iehorjew il-fatt kriminuz ikun jivvjola "unico contextu" zewg dispozizzjonijiet tal-ligi kriminali, b'mod li jitnisslu minnu zewg titoli ta' reati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info