Reference: 144/1980/1

Judgement Details


Date
27/06/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BORG GRECH ERNEST ET vs ZAMMIT FRANCIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO REI VINDICATORIA, GRAD TA` PROVA - ACTIO REI VINDICATORIA, META L-KONVENUT JALLEGA TITOLU - PROVA, PROBATIO DIABOLICA
Summary
F'azzjoni rivendikatorja l-atturi jridu jipprovaw id-dominju ossija l-proprjeta` fihom tal-haga li jridu jirrivendikaw. Li mhux suficcjenti l-prova li dik il-haga mhix tal-konvenut imma jridu juru positivament li hi taghhom infushom, ghaliex inkella "melior est conditio possidentis", u din il-provahemm bzonn li tkun kompleta u konklusiva, b'mod li kwalunkwe dubju, anke l-icken, ghandu jmur favuril-possessur konvenut.

Anke jekk il-Qorti ma tkunx affattu sodisfatta mid-dritt tal-konvenuthi ghandha tilliberah, jekk ir-rivendikant ma jaghtix prova tad-dominju tieghu li tkun ezenti mill-anqas dubju.

Il-prova tad-dominju tista' ssir permezz ta' titolu jew bi kwalsiasi mezz iehor.

Kompriz allura prova kongetturali jew semplici presunzjoni, mhux mehtieg li l-attur jiggustifika b'mod assolut id-dominju vantat minnu, izda huwa bizzejjed li jipprovdi argumenti prevalenti ghal dawk ta' l-avversarju tieghu.

Biex l-attur jista' jipproponi din l-azzjoni b'success, mhuxbizzejjed li hu jezebixxi titolu ta' akkwist kwalunkwe, izda jrid jipprova li l-oggett rivendikat ikun ghadda ghandu minghand min huwa suppost li kellu dan l-istess dritt.

Meta l-konvenut f'azzjoni rivendikatorja ma jiddefendix ruhu bil-pussess imma billi jinvoka favur tieghu titolu fuq il-haga rivendikata, isir impellanti ghall-Qorti li tezamina t-titolu pretiz mill-konvenut u jekk il-konvenut ma jirnexxielux jipprova t-titolu minnu allegat u jibqa' sokkumbenti f'din il-prova, huwa prekluz milli jinvoka favur tieghu l-pussess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info