Referenza: 1175/1994/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/06/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
SCHEMBRI THERESA ET vs CAMILLERI BARTHOLOMEO SIVE BERTU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SERVITU`, DISKONTINWA - SERVITU`, DMIR TA` SID LI JAGHTI ILMA MINN GHAJN JEW KANAL - SERVITU`, IS-SID TAL-FOND SERVJENTI MA` JISTA` JAGHMEL XEJN BI HSARA TAS-SERVITU` - SERVITU`, KONTINWA - SERVITU`, RINUNZJA GHAL
Fil-Qosor
Il-Kodici Civili taghna jiddistingwi bejn id-diversi kategoriji ta' servituijiet. Hekk l-Artikolu 455 (1) jghid li dawn huma kontinwi jew mhux kontinwi, li jidhru jew li ma jidhrux. Tali distinzjonihi ta' somma importanza in rigward ghal mod kif jistghu jigu akkwistati d-diversi servitujiet;

Hekk is-subinciz (3) ghall-precitat artikolu jqis is-servitujiet ta' moghdija, ta' mili ta' ilma,u ohrajn bhalhom bhala servitujiet mhux kontinwi. Li jfisser, skond l-Artikolu 469(1) illi dawn jistghu jigu stabbiliti biss bis-sahha ta' titolu. Huma ghalhekk kostituzzjoni ta' generu specjali ta' servitujiet tutelabbli ex-contractu, u ghandhom jitharsu b'mod li mis-sid tal-fond servjenti "ma jista' jsir xejn li jista' jnaqqas l-uzu tas-servitu` jew li jaghmel li dan l-uzu jkun ta' xkiel akbar." [Artikolu 474(1)]. U la jista' jimmodifika l-kundizzjoni tal-fond u lanqas ma jista' jiddestinaghall-ezercizzju tas-servitu` parti ohra tal-fond diversa minn dik li fiha s-servitu` kienet giet stabbilita` fil-bidu (subinciz 1);

Huwa veru li d-disposizzjoni appena citata, fuq l-istregwatad-duttrina u l-gurisprudenza Taljana, giet interpretata bhala li ma ghandhiex titqies b'mod assolut. Dan "ghaliex il-principji illi kulhadd huwa 'moderator et arbiter' fi hwejgu japplika wkoll f'materja ta' servitu`; u kif il-proprjetarji tal-fond dominanti ma jistax jaghmel fil-fond tieghu dawkl-innovazzjonijiet biss li jarrekkaw dannu apprezzabbli lill-fond serventi, hekk ukoll il-proprjetarju tal-fond serventi ma jistghax jaghmel biss dawk l-innovazzjonijiet li jnaqqsu l-uzu tas-servitu`jew jirrendu s-servitu` aktar skomoda, b'mod li jarrekkaw pregudizzju apprezzabbli lill-proprjetarjutal-fond dominanti, avut rigward ghan-natura u l-oggett tas-servitu`. Ghaldaqstant jekk sid il-fond soggett ghall-passagg ta' haddiehor jaghmel fil-fond serventi xi alterazzjoni l-proprejtarju tal-fond dominanti ma jistghax jezigi li l-proprjetarju tal-fond serventi jerga' jqieghed kollox fl-istatpristinu, jekk b'dik l-alternazzjoni huwa jibqa' fil-liberta` li jezercita l-passagg tieghu bla tfixkil apprezzabbli jew pregudizzjevoli ghalih.

Il-proprjetarju tal-fond serventi ma jistax jezercita minn rajh it-tibdil tal-passagg minghajr ma jinterpella lill-proprjetarju tal-fond dominantiu, fil-kaz li dan jirrifjuta li jaghti l-kunsens tieghu ghal dak it-tibdil, minghajr ma jirrikorri lill-Qorti biex ibiddel il-post originarju tas-servitu`. Il-ligi, meta tippermetti lill-proprjetarjutal-fond serventi li "joffri" lill-proprjetarju tal-fond dominanti post ugwalment komodu ghall-ezercizzju tas-servitu`, u meta tivvjeta lil dan ta' l-ahhar li "jirrifjuta" dik l-offerta fil-kazi mill-istess ligi preveduti, evidentement timponi lill-proprjetarju tal-fond serventi li jottjeni ghal dak it-tibdil il-kunsens tal-proprjetarju tal-fond dominanti, u, f'kaz ta' opposizzjoni, l-awtorizazzjoni tal-Qorti, u tivvjetalu li jispolja lill-vicin mill-pussess tas-servitu`;

Is-semplici konoxxenza da parti tas-sid tal-fond dominanti tal-fatt li jkun hemm opera kuntrarja ghas-servitu` ma timplikax rinunzja; l-anqas ma jimplika rinunzja s-silenzju tieghu.

Hi regola kardinali illi kuntratti maghmula in buona fede u skond il-ligi ghandhom sahha ta' ligi ghal partijiet kontraenti [Artikolu 992(1) tal-Kodici Civili] u allura ghandhom jigu rispettati u mantenuti. Il-principju allura illi l-kuntratt ma ghandux jigi cirkuwit skond kif jaqbel lil xi wiehed mill-kontraenti, u minghajr d-debitu kunsens tal-kontraenti l-ohra jew ta' l-awtorizzazzjoni tal-Qorti, ghandu jircievi maggjor rigur f'dan il-kaz;

L-Artikolu 477 tal-Kodici Civili jiddisponi li "F'nuqqas ta' ftehim, is-sid jew persuna ohra li taghti ilma minn ghajn jew kanal hija obbligata, lejn dawk illi, bis-sahhata' dik il-koncessjoni, ghandhom jedd jaghmlu uzu minn dak l-ilma, jaghmel ix-xoghlijiet mehtiega sabiex imexxi l-ilma minn nixxiegha sal-pont minn fejn l-ilma ghandu jittiehed."

L-interpretazzjoni korretta ta' l-Artikolu 477 hi li din hi eccezzjoni ghar-regola generali li tezenta lis-sid tal-fond serventi minn certi xoghlijiet u spejjez;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni