Referenza: 2738/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/05/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
AGIUS MARIA DOLORES vs AGIUS JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
MANTENIMENT, OBBLIGU TAL-HLAS TA` - MANTENIMENT, PRINCIPJI REGOLATURI - MANTENIMENT, RILEVANZA TA` ADULTERJU - MANTENIMENT, TALBA PERMEZZ TA` AZZJONI AD HOC
Fil-Qosor
Skond l-artikolu 20 tal-Kap. 16 :-

"(1) Il-manteniment ghandu jinghata skond il-bzonn ta' minjitolbu u l-mezzi ta' min ghandu jaghtih.

(2) Fl-istharrig sabiex jinsab jekk min jitlob il-manteniment jistax jaqalghu xort'ohra, ghandu jittiehed qies ukoll tal-hila tieghu fl-ezercizzju ta'xi professjoni, arti jew sengha.

(3) Meta jitqiesu l-mezzi ta' min hu obbligat ghall-manteniment, ghandu jinghad biss il-qliegh tieghu mix-xoghol tal-professjoni, arti jew sengha, is-salarju jew il-pensjoni tieghu moghtija mill-Gvern jew minn haddiehor, u ta' l-utili tal-beni, sew mobbli kemm immobbli.

(4) Ma jitqiesx li ghandu mezzi bizzejjed biex jaghti l-manteniment min ma jistaxjaghtih hlief billi jilqa' f'daru l-persuna li titlob dak il-manteniment, jekk din il-persuna ma tkunx axxendent jew dixxendent.

(5) Meta jitqiesu l-mezzi ta' min jitlob il-manteniment, ghandujittiehed ukoll ta' kemm jiswew il-beni tieghu mobbli jew immobbli."

Skond id-dispozizzjonijiet relattivi tal-Kodici Civili jirrizulta li wahda mill-obbligi tal-mizzewgin huwa li skond l-artikolu 3 jmantnu lill xulxin, u abbazi ta' dan l-obbligu u allura dritt reciproku, l-artikolu 5 jiddisponi li dment li l-istess ragel u mara jistghu jiehdu l-manteniment minghand xulxin, ma jistghux jirrivertu t-talbiet taghhom lejn uliedhom, dixxendenti jew axxendenti.

Dan id-dritt ta' manteniment bejn il-konjugi jista' jintilef biss fil-kaz kontemplat fl-artikolu 6 tal-Kap 16 fl-eventwalita'li wahda mill-konjugi titlaq mid-dar taz-zwieg u bla raguni valida ma' tkunx trid tirritorna d-dar,jew fuq decizjoni tal-Qorti f'kawza ta' separazzjoni konsegwenti ghad-dispozizzjonijiet tal-artikolu 48 (1) (d) tal-Kap 16.

Id-dispozizzjonijiet tal-artikolu 48 biex dawn jigu applikati jrid ikun hemm pronunzjament inter alia dwar l-artikolu 38 u 41 tal-Kap 16, u artikoli ohra bhal l-artikolu 40 b'applikazzjoni tal-artikoli 51 u 52 li kollha jirreferu ghar-responsabilita' tal-kunjugi li taghti adittu ghall-dikjarjazzjoni ta' firda personali, u din tista' tigi kontemplata biss f'kawza ta'separazzjoni.

Fl-istadju ta' qabel il-pronunzjament ta' separazzjoni bejn il-partijiet b'modgudizzjarju, id-drittt ta' tal-mara li tesigi l-manteniment minghand zewgha jekk il-kundizzjonijiethekk jikkonkorru certament jezisti u dan sakemm ma jkunx hemm pronunzjament abbazi tal-artikolu 48tal-Kap 16 jew rinunzja da parte tal-attrici.

Il-prezunzjoni tal-onesta' tal-mara matippermettiex li jsiru provi simili f'kawza ta' alimenti, imma jistghu jsiru f'kawza ta' separazzjoni li r-ragel jekk jidhirlu li ghandu dritt jista' jaghmel kontra l-mara.

Il-mara ma titlifx id-dritt ghall-manteniment f'kawza ta' separazzjoni personali hija ghandha d-dritt tifittex ir-ragel ghall-manteniment. L-istess japplika ghar-ragel li jrid jitlob alimenti minghand il-mara tieghu.

Ir-ragel ma jistax jivvantaggja ruhhu u jpoggi lilu nnifsu f'pozizzjoni ahjar (u jippeggjora dik tal-attrici) billi mill-pozizzjoni ta' konvenut f'kawza ghall-alimenti biex jittrincera ruhu wara l-allegazzjoni tal-adulterjuru . minghajr ma jigi 'l quddiem bl-azzjoni ta' separazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni