Reference: 910/1989/1

Judgement Details


Date
28/05/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
KMANDANT TAL-FORZI ARMATI TA' MALTA vs DIFESA FRANCIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, APPREZZAMENT U VALUTAZZJONI TA` - PROVA, GRAD RIKJEST FIL-KAMP CIVILI - PROVA, PIZ TA` - PROVA, VEROSIMILJANZA BHALA FORMA TA` KORROBORAZZJONI - PROVA, VEROSIMILJANZA TA` ZEWG VERZJONIJIET KONTRADITTORJI
Summary
Hu pacifikament ricevut illi ghalkemm l-onus probandi hu mixhut fuq minn jallega fatt spiss jigri illi meta l-attur ikun assoda prima facie t-talba tieghu, allura l-prova kuntrarja tinqaleb fuq il-parti l-ohra. Dan jissucciedi fejn il-konvenut jallega hu certi fatti. B'dan il-mod hu jqieghed ruhufl-istess sitwazzjoni ta' l-attur ghal dak li hu l-oneru provanti l-bazi tad-difiza tieghu. U jekkhemm konflitt, wiehed imbaghad, ma ghandux facilment jaqa' fuq ir-regola "actor non probante, reus absolvitur" jew ir-regola l-ohra inversa "reus in excipiendo fit actor".

Il-konflitt fil-provihuma haga li l-Qrati jridu minn dejjem ikunu lesti ghaliha. Il-Qorti ghandha tezamina jekk xi wahda miz-zewg versjonijiet, fid-dawl tas-soliti kriterji tal-kredibilita` u specjalment dawk tal-konsistenza u verosimiljanza, ghandiex teskludi lill-ohra, anke fuq il-bilanc tal-probabilitajiet u tal-preponderanza tal-provi, ghax dawn, f'kawzi civili, huma generalment sufficjenti ghall-konvinciment tal-gudikant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info