Referenza: 2/2002

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/05/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ID-DIRETTUR TAS-SICURTA' SOCJALI vs CACHIA EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL, INVERZJONI TA` L-OCCHIO - APPELL, ZBALL FL-OCCHIO - ATT DWAR IS-SIGURTA` SOCJALI, ONERU TAL-PROVA
Fil-Qosor
'Stricto jure' fir-rikors tal-appell l-okkju tal-appell kellu jsegwi l-okkju tad-decizjoni tas-sentenza appellata.

Fost il-partikolaritajiet essenzjali li ghandu jkun fih ir-rikors ghat-thassirtas-sentenza wiehed isib, b'applikazzjoni tal-Artikolu 143 tal-Kodici ta' Organizazzjoni u Procedura Civili, illi ghandu jkun fih riferenza ghat-talba u ghas-sentenza li tkun qeghda tigi appellata, flimkien ma' ragunijiet dettaljati li ghalihom ikun qed isir l-appell.

Dwar nuqqasijiet fl-okkju ma jinghad xejn f'dawn il-partikolarijiet u dawk l-ohra traccjati fis-subincizi tal-precitat artikolu. Mhux hekk biss pero`. Fis-subinciz (5) il-ligi tipprovdi li n-nuqqas ta' tharis ta' dak lihu mehtieg bhala partikolaritajiet ma jirrendix null ir-rikors tal-appell, in kwantu f'kull kaz, il-Qorti tista' tordna b'digriet lill-appellant biex, zmien jumejn, jipprezenta nota li jkun fiha l-partikolaritajiet mehtiega mil-ligi, u li ma jkunux ingiebu regolarment fir-rikors.

Dippju in forza ta' l-Artikolu 175 (2) tal-Kap 12, il-Qorti ta' l-Appell ghandha l-fakolta` tordna jew tippermetti li jissewwa kull zball fir-rikors f'kull zmien mis-sentenza.

Fil-kuntest ta' proceduri taht l-Att dwar is-Sigurta` Socjali:

1. L-oneru tal-prova kien fuq l-applikant Prova li kellhatkun tali li tissodisfa lid-Direttur tas-Sigurta` Socjali li naturalment kellu wkoll ikun ragjonevoli fl-apprezzament tal-provi prodotti. Certament, pero`, kellu kull dritt jesigi prova adegwata, serja u attendibbli.

2. Id-Direttur ghalhekk kellu jkun l-ewwel arbitru li japprezza dik il-prova u jiddeciedi dwarha. Il-posizzjoni korretta allura kienet illi jekk l-applikant effettivament jipproduci dik il-prova rikjesta sal-grad li kellha ragjonevolment tikkonvinci lil min kellu jiddeciedi, d-Direttur ma kellu l-ebda diskrezzjoni li jichad it-talba.

3. L-ezercizzju tal-poteri minnDirettur kienu sindakabbli sal-punt li seta' jigi mistharreg gudizzjarjament mill-Arbitru f'dawk il-kazijiet fejn jigi provat illi d-decizjoni tad-Direttur tkun wahda azzardata u irragjonevoli mhux bazata fuq provi, jew fejn jirrizulta illi l-applikant ma kienx inghata l-opportunita` li sewwa jipprova l-pretensjoni tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni