Reference: 32/1997/1

Judgement Details


Date
12/05/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SCICLUNA CARMELINA vs FARRUGIA PAUL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, RELEVANZA TA` KITBA FUQ IL-QOXRA TA` KTIEB TAL-KERA GHALL-FINIJIET TAR-RIKONOXXIMENT TA` INKWILIN - PROVA, RELEVANZA TA`
Summary
Gie dejjem ritenut illi f'materja ta' rilevanza, jew superfluwita`, Qorti tat-tieni grad bhala regola ma tiddisturbax ir-regolament tal-Qorti tal-ewwel grad jekk mhux ghal motivi gravi bhal per ezempju "xi vjolazzjoni tal-ligi u xi pregudizzju ghal xi hadd mill-kontendenti".

Dan l-istess taghlim japplika fil-kaz ta' digriet ta' cahda jew akkoljiment ta' talba ghan-nomina ta' periti gudizzjarji.

L-Artikolu 558 jibda biex jipprovdi li "kull prova ghandha tkun rilevanti ghall-kwestjoni fil-kawza bejn il-partijiet". Li jfisser li tali prova tkun ammissibbli jekk hija logikament rilevanti ghall-fattijiet in kwestjoni bejn il-partijiet. Dan ifisser haga wahda. Min jipproponi t-talba jehtieglu juri b'konvinciment illi mhux biss tezisti konnessjoni logika izda fuq kollox li din il-konnessjoni tkun b'mod li ghall-anqas mill-prova logikament tingibed inferenza rilevanti.

Kitba fuq il-qoxra tal-ktieb tal-kera mhix prova relevanti ghall-finijiet tar-rikonoxximent o meno ta' inkwilin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info