Reference: 806/2002

Judgement Details


Date
29/04/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
FENECH DR ANN NOE vs ARGOTANK NAVIGATOR LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR IL-BASTIMENTI MERKANTILI, AZZJONI SABIEX JINZAMM KULL NEGOZJU DWAR BASTIMENT MERKANTILI - AZZJONI DWAR PROPRJETA` TA` VAPUR - ATT DWAR IL-BASTIMENTI MERKANTILI, AZZJONI SABIEX JINZAMM KULL NEGOZJU DWAR BASTIMENT MERKANTILI - ELEMENTI TA`
Summary
Azzjoni taht l-artikolu 37 tal-Kap 234 sservi biex, bi smigh sommarju, tqieghed fiz-zgur il-qaghda ta' kreditur dwar bastiment sakemm iressaq il-pretensjonijiet tieghu kontra d-debitur (li jista' jkunil-bastiment innifsu jew is-sidien tieghu) fi proceduri xierqa quddiem il-qorti jew tribunal kompetenti u jwassalhom fi tmiemhom. Dak l-ordni jista' jinghata kemm dwar il-bastiment u kif ukoll dwarsehem fih.

L-imsemmija procedura tal-artikolu 37 hija mahsuba li titwettaq fuq bazi ta' provaprima facie, li jimplika li ghandu jsir smigh u li l-qorti tistharreg dwar il-jedd pretiz u jekk dan huwiex xieraq. L-ordni huwa mahsub li jikkonserva sitwazzjoni u ghandu minn provvediment kawtelatorju mahsub li jhalli l-kors tal-gustizzja dwar kwestjoni fil-mertu jiehu z-zmien tieghu minghajr bizgha li l-bastiment jghaddi f'idejn haddiehor qabel jintemmu l-procedimenti fil-mertu, u dan bi hsara tal-kreditur jew ta' dik il-persuna li tkun qeghda tippretendi l-jedd.

L-ghan ewlieni jekkmhux wahdieni wara l-artikolu 37 hu dak li sakemm il-kwestjoni fil-mertu tkun giet mistharrga, m'ghandu jsir xejn minn xihadd mill-partijiet biex jippregudika l-mertu u l-jeddijiet tal-kontendenti dwaru u li jzomm kull ghamil minnhom mahsub jew li jista' jwassal biex unilateralment jirrendi kull eventwali decizjoni tal-qorti dwarha bla effett jew bla ftuh ghall-ezekuzzjoni. Dan il-ghan jaghti lill-Qorti s-setgha wiesgha li taghti kull provvediment (imqar jekk provvizorju) biex tqieghed fiz-zgur xi dritt li jippretendi li ghandu fit-termini ta' dak l-artikolu.

Ghalhekk, dan ifisser ukoll li ladarba l-legislatur deherlu li ghandu jillimita l-applikazzjoni tar-rimedju wiesgha ghall-kazijiet specifici mahsuba f'dak l-artikolu, mhux kull pretensjoni ta' parti attrici tista' timmerita l-hrug ta' ordni kif hemm imsemmi. Il-legislatur ried li l-ordni jinhareg biss dwar pretensjonijietli bihom persuna "tivvanta dritt fi jew dwar xi bastiment". U ghadda biex fisser ukoll x'ghandu wiehed jifhem b'dik il-frazi.

B'zieda ma' dan, il-Qorti hija marbuta li, f'kaz li tilqa' t-talbatal-kreditur ghall-hrug tal-ordni, dan ghandu jsir ghal zmien limitat li ma jaqbizx sena.

L-istharrig li ghandha taghmel il-Qorti f'azzjoni bhal din huwa limitat biex tqis jekk ghandhiex tinqeda bis-setgha moghtija lilha taht l-artikolu 37 fuq imsemmi biex taghti l-ordni mitlub mill-kumpannija attrici. M'ghandha bl-ebda mod tidhol fil-mertu tal-kwestjoni li dwarha l-istess kumpannija attrici ressqet il-pretensjonijiet taghha quddiem tribunali ohrajn bi proceduri ghalihom. Huwa biss fejnikun jidher car li l-pretensjonijiet imressqin mill-parti attrici jkunu manifestament minghajr bazili l-Qorti tista' tqis it-talba ghall-hrug ta'ordni taht l-artikolu 37 bhala wiehed manifestament vessatorju. Wiehed ma jridx iwarrab minn quddiem ghajnejh li l-ligi nnifisha tipprevedi sitwazzjonifejn il-pretensjoni fil-mertu lanqas tkun ghadha tressqet quddiem qorti kompetenti meta jista' jintalab u jkun inghata ordni skond l-imsemmi artikolu.

Madankollu, ir-regola li ghandha tholl u torbot fil-qies li trid taghmel il-Qorti dwar azzjoni ta' din l-ghamla hu li ma tiddecidix hi, f'dawnil-proceduri, il-mertu tal-kwestjoni.

Azzjoni bhal din ma tista' bl-ebda mod tissejjes fuq il-kawzali tal-pretensjoni fuq id-dritt ta' proprjeta' tal-bastiment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info