Referenza: 1010/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/04/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
MIXKUKA LTD vs MANGION GEORGE PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CITAZZJONI, META L-PREMESSI JEW IT-TALBIET MA JAGHMLUX REFERENZA GHAL WIEHED MILL-KONVENUTI - SOCJETA` KUMMERCJALI, DERIVATIVE ACTION - IL-KUMPANIJA TRID TIGI CITATA BHALA KONVENUTA
Fil-Qosor
Azzjoni derivattiva ssir minn azzjonista ta' kumpannija biex issewwi xi ingustizzja li tkun saret lill-kumpannija li taghha huwa membru (normalment din trid tikkostitwixxi ghamil li jqarraq bl-azzjonisti minoritarji).

Azzjonista jista', f'cirkostanzi eccezzjonali, ikollu dritt li jiftah kawza biex ihares l-interessi tal-kumpannija li fiha jkollu sehem, ukoll jekk azzjoni bhalha hija normalment tal-kumpannija: u li, f'kaz bhal dan, jista' jharrek fil-vesti personali tieghu ta' azzjonistlill-istess kumpannija li fiha huwa membru. Fil-kazijiet kollha, tqies li l-azzjoni derivattiva kienet wahda ta' natura partikolari, u ghalhekk kienu japplikaw ghaliha regoli mfasslin ghan-natura eccezzjonali taghha;

Minhabba n-natura ghal kollox partikolari tal-azzjoni mibdija (u tac-cirkostanzi specjali li fiha kawza bhalha tista' titressaq) il-kumpannija nnifisha li fl-interess taghha ssir l-azzjoni trid tabilfors titqies bhala "legittimu kontradittur" fis-sens li tkun taghmel parti mill-atti. Issa huwa maghruf ukoll l-ebda persuna ma tista' titqies li ressqet azzjoni minghajr ir-rieda taghha u li, f'kaz li jsir hekk, dik il-persuna tista' titlob li tinheles milli tibqa' izjed fil-kawza. Ladarba f'cirkostanzi bhal dawk ta` azzjoni derivattiva ma kienx mistenni li l-kumpannijainnifisha tibda l-azzjoni, l-ghazla wahdanija li tibqa` hija li titressaq bhala mharrka;

Peress li l-azzjoni derivatttiva hija moghtija biss lil azzjonist minoritarju u fl-interess li jisfida xi ghamil li jkun gab hsara lill-kumpannija li jaghmel minnha, awturi ohrajn jghidu li l-azzjonisti minoritarji jagixxu f'isimhom proprio u tas-socji minoritarji l-ohra. Normalment il kumpannija tkun konvenuta flimkien mad-diretturi jew l-azzjonisti maggoritarji.

Kull azzjoni siewja ghandu jkollha turija cara tal-kawzali u t-talbiet fil-konfront ta' kull parti mharrka, u dan sabiex tali parti tkun f'qaghda li tista' tiddefendi ruhha kif imiss mill-pretensjonijiet tal-parti attrici.

Tista' tinqala' kwestjoni ta' nullita' tal-Att tac-Citazzjoni fejn ikun hemm izjed minn imharrek wiehed. Tista' tezisti nullita' f'kaz ta' pluralita' ta' partijiet imharrkin, imma dan isehh biss metal-parti attrici, bl-istess citazzjoni tesperixxi kontra diversi persuni diversi azzjonijiet jekk ikunu skonnessi ghal kollox bejniethom, b'mod li ggib maghha inkompatibilita' bejn it-talbiet imressqinfil-konfront ta' whud mill-imharrkin ma' talbiet ohrajn imressqin fil-konfront ta' ohrajn.

Il-fatt wahdu li l-partijiet imharrkin ikollhom interess guridiku (fi grad) differenti fil-konfront taghhom mal-parti attrici, ma huwiex xi haga li xxejjen is-siwi tal-gudizzju. Dak li huwa mehtieg huli l-imharrek ikollu l-interess guridiku ta' kontradittur ghall-pretensjonijiet attrici, fi grad jew iehor.

In-nuqqas ta' tharis ta' element mehtieg f'att gudizzjarju huwa wiehed mic-cirkostanzi mahsuba fil-ligi biex tintlaqa' l-eccezzjoni tan-nullita' tal-att jekk ikun gab lill-parti li titlob in-nullita' pregudizzju li ma jistax jissewwa jekk mhux bit-thassir tal-att gudizzjarju li jkun.Id-dikjarazzjoni ta' nullita' tal-atti gudizzjarji hija sanzjoni radikali li ghandha tintuza eccezzjonalment biss u meta ma jistax isir mod iehor.

Jekk l-ebda kawzali jew l-ebda talba fic-citazzjoni ma jidher li taghmel stat fil-konfront ta' wiehed mill-konvenuti, jezisti rimedju procedurali li mhux it-thassir tal-att gudizzjarju, ossia billi jinheles milli jibqa' fil-kawza bla ma l-attjithassar. In-nuqqas ta' tharis formali, ghalhekk, ma jkunx nissel fil-parti eccipjenti pregudizzju li ma jistax jitnehha jekk mhux bid-dikjarazzjoni li l-att gudizzjarju ma jiswiex.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni