Reference: 1224/1993/1

Judgement Details


Date
28/04/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CORDINA JOHN vs DR. JOSEPH SIVE JOSIE MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, REVOKA TA` LICENZJA - DANNI, TLIET GHAMLIET TA` - DRITTIJIET, ELEMENTI NECESSARJI GHAL RINUNZJA TA`
Summary
Rinunzja espressa ghad-dritt hemm bzonn tirrizulta minn espressjonijiet cari u univoci u mhux minn espressjonijiet generici. Minn naha l-ohra, rinunzja tacita tad-drittijiet ma jistghux jigu desuntihlief minn cirkostanzi tali li jippresupponu b'mod car u univoku l-abbandun tad-dritt. Hemm bzonn li din ir-rinunzja tirrizulta minn att jew kumpless ta' atti, li jissupponu necessarjament fir-rinunzjant l-intenzjoni li hu jabdika d-dritt tieghu.

Il-ligi taghna tiddekreta tliet xorti ta' danni: (1) dawk derivanti minn delitt veru u proprju (il-preskrizzjoni applikabbli hi dik ta' l-azzjonikriminali), (2) dawk derivanti minn htija akwiljana (il-preskrizzjoni hi dik ta' sentejn), u (3) dawk derivanti minn inadempjenza kontrattwali (il-preskrizzjoni hi dik ta' hames snin).

Huwa veru li mhux kull vjolazzjoni tad-dritt ta' haddiehor fl-adempiment ta' kuntratt tikkostitwixxi kolpakontrattwali, pero` biex il-kolpa ma tkunx kontrattwali, jehtieg li dik il-kolpa ma jkolliex rapportdirett mal-kuntratt pre-ezistenti, u ghalhekk anki fil-presenza tal-kuntratt, jiddependi mic-cirkustanzi l-gudizzju jekk il-kolpa li wiehed mill-kontraenti jaddebita lill-iehor hijiex kontrattwali jew akwiljana. Jigifieri illi meta hemm kuntratt, il-kolpa tista' tkun akwiljana biss meta l-fatt ikun indipendenti u awtonomu mir-rapport kontrattwali.

Fl-individwazzjoni tan-natura tal-colpa hafna jrid jithalla ghall-interpretazzjoni gudizzjarju jew aktar, bi precizjoni, ghad-diskrezzjoni tal-gudikant fl-apprezzament tal-fattispecji dedotti.

F'materja ta' lokazzjoni, l-inkwilin hu obbligat jiehu kura u jindokra l-haga lilu affittata bid-diligenza ta' missier tajjeb tal-familja. Jekk dan ma jsirx u l-kerrej igib hsara lis-sid, oltre l-hall tal-ftehim, ikollu jwiegeb ghal hlas tad-danni (Artikolu 1555 (1) u (3), Kodici Civili).

Jekk l-inkwilin jaghmel uzu illegali mill-fond lokat u bhala konsegwenza il-licenzji mahruga f'isem is-sid jigu irtirati, l-inkwilin ikun responsabbli ghad-danni verso s-sid.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info