Reference: 574/2001/1

Judgement Details


Date
29/04/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
CASSAR GEORGE ET vs FORACE CARMEN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI, KOMODAMENT DIVIZIBBLI - DEPREZZAMENT
Summary
Hemm gurisprudenza li tghid illi f'kawza ta' divizjoni il-Qorti trid thares lejn il-proprjeta' fl-epoka meta tigi radikata t-talba ghal-licitazzjoni; izda dan l-principju m' ghandux jigi interpretatu applikat fis-sens li l-gudikant ghandhu jhares biss lejn il-bini bhala gebel u saqaf ut sic, u majkkonsidera xejn aktar, minghajr ma jghati konsiderazzjoni ghall-fatturi ohrajn li necessarjament jiddeterminaw il-valur ekonomiku tieghu, anki fl-epoka meta tigi radikata t-talba.

Fost dawnil-fatturi wiehed jista' jsemmi l-post u l-lokalita' fejn il-fond huwa sitwat, kif ukoll jekk il-fond huwiex f' zona ta' kummerc jew f' zona purament residenzjali.

Tnaqqis konsiderevoli fil-valur tal-fond fil-kaz tal-qsim jirrendih wiehed li mhux komodament divizibbli skond il-ligi. Ma jistax jinghad li tali qasma tista' ssir "bla xkiel u hsara" ghall-fond, meta il-valur tal-fond, li huwa element determinanti f' dan l-esercizju, ser jitnqqas konsiderevolment.

Il-fond ma jistaxjigi "komodament" divizibbli u minghajr diskapitu cioe' "minghajr pregudizzju tal-interessi tal-kondividenti Ikun hemm anki diskapitu meta l-fond bid-divizjoni materjali jigi deprezzat fil-valur ekonomiku tieghu Huwa necessarju wkoll illi d-divizjoni materjali ma tkunx tista' ssir komodament cioe'facilment, minghajr inkonvenjent gravi; ghaliex mhux necessarja l-impossibilita' ta' divizjoni innatura; ghaliex kieku kien hekk kwalunkwe post jista' jigi diviz, salvi l-kazijiet ta' l-impossibilita' assoluta minhabba l-konformazzjoni jew estenzjoni tal-post."

Ghandu jigi kunsidrat l-istat attwali tal-pajjiz; precisament ghaliex id-disposizzjonijiet tal-ligi ma humiex statici, imma progressivi u ghandhom mill-gudikant jigu interpretati skond il-progress, l-evoluzzjonijiet, il-bzonnijiet u l-emergenza li fiha l-kommunita' tkun qeda ssib ruhha". Fiz-zmienijiet tal-lum il-mod kifil-membri tas-socjeta' jharsu lejn il-proprjeta' huwa ferm differenti mill-mod kif kienu jharsu lejhfil-passat. Illum fattur primarju li jittiehed in konsiderazzjoni fil-valutazzjoni tal-proprjeta'huwa l-potenzjal taghha, konsidrati l-fatturi gia indikati minn din il-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info