Reference: 318/2003

Judgement Details


Date
10/04/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
IRINA MALIKOVA PRO ET NOE vs SCICLUNA RITA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, TRID TIGI PREZENTATA FIL-LINGWA MALTIJA ANKI META TIGI PREZENTATA MINN BARRANI - INTERESS GURIDIKU, GHAQDA JEW KORP MINGHAJR PERSONALITA` GURIDIKA DISTINTA
Summary
Il-ligi trid li kull citazzjoni tkun ippresentata fil-Qorti bil-lingwa maltija, anke jekk l-attur ikun stranjier, u sta ghall-istess attur li jikkonferma li dak li qed jippresenta jirrispekkja it-talba li jkun irid jressaq ghall-konsiderazzjoni tal-Qorti. Id-dikjarazzjoni trid ukoll tigi ppresentata bil-lingwa maltija u, l-istess, min jahlef id-dikjarazzjoni irid jaccerta ruhu, tramite persuna ta' fiducja tieghu, li dik id-dikjarazzjoni tindika dak li hu jrid jikkonferma. Min-naha l-ohra, jekkil-konvenut ma jkunx jifhem bil-lingwa maltija, huwa, jekk jaghmel talba lir-Registratur tal-Qortifit-terminu preskritt, jista jitlob li jinghata kopja tal-att tac-citazzjoni bil-lingwa ingliza, u,f'dan il-kaz, iz-zmien ghall-presentata tan-nota tal-eccezzjonijiet jibda jiddekorri mid-data li hujigi servut b'kopja bil-lingwa ingliza. Waqt is-smigh tal-kawza, il-Qorti tista, jekk iz-zewg partijiet ikunu jitkelmu bl-ingliz, jew, f'kaz li parti wahda biss titkellem bl-ingliz, jekk jaqblu l-partijiet, tordna li s-smigh tal-kawza issir bil-lingwa ingliza, izda jekk ma jkunx hemm dan il-qbil, jew jekk parti tifhem biss b'lingwa ohra li mhiex dik maltija jew ingliza, il-Qorti tkun trid tahtarinterpretu biex kull parti tkun tista issegiw l-process (ara l-Att Dwar Proceduri Gudizzjarji (Uzu ta' l-Ilsien Ingliz) - Kap.189).

Imkien, pero', ma l-ligi tipprovdi li l-att tac-citazzjonighandha tigi presentata f'lingwa li mhiex dik maltija.

L-artikolu 4(d) tal-Att Dwar L-Interpretazzjoni (Kap.249) jiddisponi li, sakemm is-sens ma jindikax mod iehor, f'kull ligi u f'kull Att tal-Parlament, l-espressjoni 'persuna', tinkludi "ghaqda jew korp iehor ta' persuni, sew jekk dik l-ghaqda jew dak il-korp ikunu persuna guridika jew jekk le". Din id-definizzjoni taghti tifsira wiesgha lill-kelma 'persuna', u tvesti bid-dritt li tadixxi l-Qorti lill-kull ghaqda jew korp, anke jekk dik l-ghaqda jew dak il-korp ma jkunx inkorporat.

Kull ghaqda jew korp, indipendentement mill-fatt jekk hijiex persuna guridika jew le, bhala 'persuna' ghandha dritt tagixxi gudizzjarjament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info