Reference: 36/2001/1

Judgement Details


Date
10/04/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
COLEIRO VICKY vs GRECH MICHAEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA RATIONAE VALORIS - KOMPETENZA RATIONAE VALORIS, RIZOLUZZJONI TA` KUNTRATTI - KOMPETENZA RATIONAE VALORIS, TALBIET B`VALUR INDETERMINAT - KOMPETENZA, DIPENDENTI FUQ L-ATT PROMOTUR TAL-KAWZA - KOMPETENZA, TISTA` TIDDEPENDI FUQ L-ECCEZZJONI TAL-KONVENUT
Summary
Biex tigi fissata n-natura vera ta' l-azzjoni li tigi ezercitata, wiehed irid ihares mhux tant lejnil-kliem imma lejn dak illi sostanzjalment ikun gie mitlub fic-citazzjoni, jigifieri l-fondament u l-oggett tal-pretensjoni fiha dedotta.

Il-kompetenza ma tiddependiex bilfors u unikament mit-talba tal-attur imma tista' tiddependi ukoll fejn ikun il-kaz mill-eccezzjoni tal-konvenut.

Certament fil-limiti tal-kompetenza taghhom, kif stabbiliti fil-Kodici ta' Organizazzjoni u ProceduraCivili, l-qrati inferjuri huma hielsa li jissindikaw kemm il-validita` tal-kuntratti, kif ukoll jekk jokkorrux ragunijiet li jiggustifikaw ir-risoluzzjoni taghhom. Huwa veru li l-ligi fis-subinciz 3ta' l-Art. 47 timponi limitazzjoni espressa fil-kompetenza tal-Qrati tal-Magistrati fil-kawzi li fihom jindahlu kwistjonijiet dwar proprjeta` ta' beni immobbili, servitujiet, pizijiet jew jeddijiet ohra mghaqqdin ma' l-immobili ghad li l-pretensjoni ma tkunx tiskorri l-elf lira Maltija (bl-Att VI tal-2001 din telghet ghal hamest elef Lira Maltija), u li dawn il-kwestjonijiet allura ma jidhlux fil-kompetenza ta' dik il-Qorti. Pero' l-ligi taghmilha cara illi din il-limitazzjoni kienet tirrigwarda biss azzjonijiet dwar proprjeta, u ma kienetx testendi ghall-kawzi ta' zgumbrament ghal liema japplika l-Art 48.

Meta l-oggett tal-azzjoni ma tivvertiex fuq il-validita` o meno ta` ftehim (f'dan il-kaz lokazjoni) 'ut sic' izda tiddependi fuq kwestjoni ta' impunjattiva ta' skrittura ghal motiv precizat fl-avviz, tali kwestjoni fejn hija ta` valur indeterminat, teccedi l-kompetenza tal-qrati inferjuri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info