Referenza: 37/1993/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/04/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BUGEJA NIKOLINA vs VELLA PAWLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AZJENDA KUMMERCJALI, DEFINIZZJONI TA` - AZJENDA KUMMERCJALI, LOKAZZJONI TA` - CITAZZJONI, NULLITA` TA` - META N-NULLITA` MA TKUNX GIET ECCEPITA MAL-EWWEL - LOKAZZJONI, AZJENDA KUMMERCJALI - LOKAZZJONI, META L-INKWILIN TA` AZJENDA KUMMERCJALI JKUN KABBAR L-AVVJAMENT - TRASFUZJONI TAL-GUDIZZJU, MIN GHANDU JEDD JISSOKTA L-KAWZA MINFLOK IL-PARTI MEJTA - TRASFUZJONI TAL-GUDIZZJU, MIN JISTA` JQAJJEM ECCEZZJONI DWAR L-INTERESS MEHTIEG SABIEX ISSIR
Fil-Qosor
Il-werriet jew l-esekutur ta' wahda mill-partijiet, li tmut matul il-kawza, jew kull wiehed iehor lijkollu nteress, jista' jitlob b'rikors li l-atti tal-kawza jghaddu fil-persuna tieghu, sabiex jissokta l-kawza minflok il-parti mejta.

Eccezzjoni dwar in-nuqqas ta` interess mehtieg sabiex issir it-trasfuzjoni tal-gudizzju tmiss biss lill-persuna li ghandha l-istess interess li kellha l-persuna l-mejta.

F'kull kaz ukoll skond subinciz (2) ghall-Artikolu 789 tal-Kap 12, l-eccezzjonidwar in-nullita` tal-att ma tistax tinghata, meta l-parti li taghtiha tkun baqghet taghmel jew, ghadli tkun taf biha, tkun halliet li jibqghu jsiru atti ohra wara, minghajr ma teccepixxi dik in-nullita`.

Sabiex wiehed jiddistingwi bejn kirja ta` bare premises jew kirja ta` azjenda kummercjali wiehed ghandu jhares lejn dak li kien, fil-kontemplazzjoni tal-partijiet, l-oggett veru u sostanzjali tal-kuntratt: jekk hux cioe l-bini fih innifsu bhala lokal inkella principalment l-azjenda kummercjali bhala tali gestita fih.

Hekk per ezempju gie enuncjat illi "ma jistax jingibed illi ghax l-avvjament ma ssemmiex espressament fil-kuntratt fil-kaz prezenti kien hemm biss lokazzjoni ossija sullokazzjoni ta' bare premises".

Hafna hwienet huma attrezzati u huma licenzjati ghan-negozju pero` ma humiex avvjati. Il-kelma ingliza "goodwill" hija hekk definita ("The New Oxford Illustrated Dictionary) bhala "established custom of business" (saleable value) u ghalhekk il-kelma 'avvjament' ghandha sinifikat specifiku, tindika certu klijentela, f'xi generu ta' negozju. Huwa negozju li fil-pjazza (kelma teknika kummercjali b'sinifikat proprju taghha) huwa maghruf ghal certu tip ta' negozju li ghalih il-hanut huwa attrezzat."

Moghtija din id-definizzjoni, l-kwestjoni tal-licenzi u attrezzaturi jassumu importanza sekondarja. Dak li huwa importanti huwa illi l-fond in kwistjoni huwa maghruf mill-pubbliku bhala fond minn fejn hu gestit tip ta' negozju partikolari, u huwa mfittex mill-pubbliku, jew minn sezzjoni tieghu ghal dak it-tip ta' prodott jew servizz.

Il-Qorti ma deheriliex illi ghandha tingibed xi konkluzjoni sfavorevoli ghall-attur nomine mill-fatt illi wara li saret l-imsemmija skrittura l-hanut gie adoperat ghall-spacc ta' merci differenti minn dak li kienu jinbieghu fih qabel ghaliex it-test huwa jekk fil-lokazzjoni kienx kompriz a business concern u l-fatt illi gie miftiehem illi fil-hanut kien jista' jigi l-quddiem ezercitat negozju ta' kull generu ma jeliminax u ma jiznaturax wahdu l-vera essenza tal-kontrattazzjoni originali.

Il-fatt li l-inkwilin kompla jkabbar l-avvjament ma jfissirx illi n-negozju ma baqax tas-sid, ghalkemmmikri lill-inkwilin. Lanqas ma hu rilevanti l-fatt illi l-inkwilin seta' jaghmel alterazzjonijietfil-bini, jew jerga' jaghti n-negozju b'sullokazzjoni lil haddiehor. Huwa irrilevanti ukoll li l-inkwilin xtara l-attrezzi - ghax l-attrezzi huma biss wiehed mill-elementi, u mhux l-aktar importanti,ta' l-azjenda - u l-fatt illi kellu l-licenzi fuq ismu, ghax il-licenzi juru min hu responsabbli quddiem l-awtoritajiet, u mhux bilfors it-titolarita` tan-negozju. L-izjed element determinanti hu l-fatt illi kien hemm negozju miexi, bil-klijentela tieghu, u l-inkwilin kompla jmexxi l-istess negozju.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni