Referenza: 2572/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
01/04/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
REGISTRATUR TAL-QRATI vs MUSCAT JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CITAZZJONI, NULLITA` TAL-PREZENTATA - CITAZZJONI, NULLITA` TA`
Fil-Qosor
L-artikolu 180 tal-Kodici tal-Organizzazzjoni u Procedura Civili jghid, fost l-ohrajn, min huma dawk il-persuni li jistghu jipprezentaw atti fil-Qorti. Dawn jinkludu (i) lill-parti nnifisha li tidher f'isimha jew kap ta' dipartiment jew amministratur pubbliku iehor; (ii) prokuratur legali; (iii) socju ta' ditta kummercjali; (iv) mandatarju specjali ta' qarib tieghu f'xi wiehed mill-gradi msemmija f'dak l-artikolu; (v) persuna li hija parti f'kawza ma' haddiehor; u, fil-kaz ta' Qrati partikolari, (vi) avukat. Il-ligi trid li jekk l-att ikun Citazzjoni mressqa fir-Registru tal-Qrati Superjuri minn kap ta' dipartiment jew amministratur pubbliku iehor, ikun bizzejjed li tissemma l-kariga tal-persuna li tkun qeghda tressaq dak l-att minghajr il-htiega li tissemma b'isimha ;

Id-distinzjoni bejn nullita' mtellgha taht il-paragrafu (c) u dik taht il-paragrafu (d) tas-sub-artikolu (1)tal-artikolu 789, tikkonsisti fil-fatt li, f'tat-tieni, l-att gudizzjarju jkun milqut minn nuqqas ta' partikolarita' essenzjali mehtiega mil-ligi, u mhux "semplici" ksur tal-forma preskritta;

Minbarra dan, bis-sahha tal-bidliet li saru fil-ligi bl-Att XXIV tal-1995, l-eccezzjoni ma tirnexxixlanqas (fejn mhix imsejsa fuq il-hrug tal-att gudizzjarju minn qorti li mhix kompetenti) jekk in-nuqqas jew ksur ikunu jistghu jissewwew taht kull dispozizzjoni ohra tal-ligi.

Il-Qorti trid tiddeciedi billi timxi ma' dak li tghid il-ligi, billi thares il-jedd ta' kull parti li jkollha u tinghata smigh xieraq, inkluz il-jedd li tista' tiddefendi sewwa l-kaz taghha, u twiezen il-mira li taghmel haqq mal-perikolu li ma tintilifx fil-formalizmu bla bzonn. Dan trid taghmlu billi zzomm quddiem ghajnejha dawn il-principji bazici, maghduda maghhom dak li att gudizzjarju ghandu, safejn jista'jkun, ma jigix imhassar jekk jista' jigi salvat, u li l-qorti ma tintuzax biex tippremja t-traskuragni fit-thejjija tal-atti li jitressqu quddiemha u taghraf fejn zball ikun wiehed genwin;

Is-setghat ta' qorti li tilqa' talba (jew ukoll li minn rajha hekk tordna) biex isir bdil fl-atti hijawiesgha tassew, u l-kliem tal-ligi sa hemm m'ghandhomx ghaliex joholqu problemi ta' tifsira;

Kull tiswija jew zieda f'att tal-kawza jista' jsir f'kull waqt tal-kawza. Tali tibdil jikkonsisti mhux biss fit-tiswija ta' zball imma wkoll bdil fl-atti b'mod li jistghu jiddahhlu hwejjeg ohra ta' fatt li jkunu pertinenti u rilevanti ghall-mertu li jkun qieghed jigi mistharreg fil-kawza. Il-limitazzjoni wahdanija li l-artikolu 175 jaghmel fuq is-setgha tal-Qorti u min jaghmel talba ghall-bdil jew tiswija tal-att hu li t-tibdil ma jbiddilx fis-sustanza l-azzjoni jew l-eccezzjoni fil-mertu tal-kawza. Ghalhekk, hi lejn is-sustanza ta' l-azzjoni li l-Qorti trid thares biex tara jekk hux il-kazli tilqa' jew le talba ghat-tiswija, bidla jew zieda f'att tal-kawza;

Ma jidher li mkien fil-ligi ma tinsab komminata espressament in-nullita' tal-att minhabba n-nullita' tal-prezentata, ghaliex id-difett tal-prezentata ma jistax jirrendi l-att nieqes minn xi partikolarita' sostanzjali preskritta mil-ligi. Il-kelma "partikolarita'" kif uzata fl-artikolu 789(1)(d) tirreferi ghall-kontenuttal-att (tac-Citazzjoni) bhalma huma l-kawzali, l-oggett, u dawk l-elementi essenzjali kollha li l-ligi tippreskrivi. Kien nghalhekk li n-nullita' tal-prezentata giet imfissra bhala "nullita' virtwali", kif kontrapposta ghan-"nullita' essenzjali" msemmija fil-ligi;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni