Reference: 493/1994/1

Judgement Details


Date
28/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BUGEJA ALFRED vs BORG JOSEPH PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, ELEMENTI TA` - ACTIO SPOLII, FOND ABBANDUNAT - ACTIO SPOLII, IBBAZATA FUQ IL-MERA DETENZJONI - ACTIO SPOLII, KUNCETT TA` VJOLENZA - ACTIO SPOLII, KWISTJONIJIET LI JISTGHU JIGU KONSIDERATI MILL-QORTI - ACTIO SPOLII, LIEMA TIPI TA` PUSSESS HUMA PROTETTI - ACTIO SPOLII, MIN HU LEGITTIMAT LI JISTITWIXXI L-AZZJONI - ACTIO SPOLII, MINN META JIBDA JIDDEKORRI L-PERIJODU TA` DEKADENZA TA` XAHAREJN
Summary
F'azzjoni ta' spoll wiehed irid ihares lejn il-pussess u d-detenzjoni ta' l-ispoljat, liema pussessmhux mehtieg li jkun ezercitat bis-sahha ta' titolu ta' proprjeta` jew servitu` imma jista' jkun pussess kwalunkwe, billi bis-sahha ta' l-Artikolu 791 tal-Kap. 12 huwa vjetat kull ezami mhux rapportatghall-imsemmi pussess u ghall-ispoll.

Legittimat biex jipproponi din l-azzjoni, hu dak li fizmien ta' l-att spoljattiv hu possessur jew detentur, kemm jekk fl-interess tieghu personali, ad exemplum, qua kerrej, kemm jekk fl-interess ta' terzi, bhal mandatarju jew amministratur.

Una volta l-possessur jipprova l-pussess u l-ispoll avvenut dan mhux tenut jiggustifika l-ezercizzju ta'poter ta' fatt - possideo quia possideo - fuq il-haga. Il-pussess tieghu jista' jkun nieqes mir-rekwiziti ghal fini ta' uzukapjun u jista' addirittura jkun ta' mala fede.

Opportunement ukoll tajjeb li jigi rilevat illi ghalkemm fil-ligi taghna ma nsibu l-ebda definizzjoni normativa ta' l-ispoll, b'danakollu l-gurisprudenza tidentifika n-nozzjoni ta' l-ispoll mal-komportament jew l-agir ta'l-ispoljant li b'awtorita` privata tieghu jwettaq att li, ghalkemm jista' jkollu dritt ghalih, ma setax jezercitah minghajr l-intervent tal-Qorti. Hu proprju ghal dan il-motiv illi l-azzjoni ta' reintegrazzjoni sservi biex jigi mpedut li c-cittadin privat jiehu gustizzja 'di privato braccio' b'modli l-fini taghha huwa dak li jigi restawrat l-istat tal-pussess li jkun gie skonvolt.

L-istat ta' abbandun tal-fond ma jfisserx, u ma ghandux jissarraf, unilateralment, fl-abbandun ukoll tad-dritt li l-attur kellu fuq il-fond. Anzi c-cirkostanza biss taz-zamma tac-cavetta tal-fond hija manifestazzjoni cara ta' detenzjoni.

Ghal dak li jirrigwarda r-rekwizit tal-fatt ta' l-ispoll (spoliatum fuisse) sabiex jigi sodisfatt dan ir-rekwizit ma hemmx bzonn il 'vis atrox' cjoe il-vjolenzafizika jew morali fuq il-persuna tal-possessur, imma bizzejjed il-vjolenza fuq il-haga; liema vjolenza tavvera ruhha jekk l-opera spoljatrici tkun saret kontra l-kunsens tas-sid.

Meta jirrikorri l-element tal-vjolenza ma hemmx bzonn li l-gudikant jokkupa ruhu minn dak tal-klandestinita`; ghax il-ligi taghna, ghall-finijiet ta' l-azzjoni ta' spoll privileggjat, tikkonsidra sufficjenti li jkun hemm ir-rekwizit tal-vjolenza jew tal-klandestinita`, u mhux li jkun hemm iz-zewg rekwiziti f'daqqa.

Kwantu ghar-rekwizit tax-xahrejn (infra bimestre) preskritt mil-ligi ghall-azzjoni ta' l-ispoll, irid jinghad li dan huwa (a) terminu ta` dekadenza u (b) jibda jiddekorri mid-data tal-kommissjoni ta' l-ispoll u mhux a die scientiae.

It-terminu ta' xahrejn infatti jibda jiddekorri mid-data minn mindu l-attur ikun attwalment u fizikament gie spoljat mill-pussess tieghu u mhux a diescientiae. Dan ukoll ghax il-pussess jehtieg li jkun kontinwu u apparenti u l-att turbattiv tal-pussess irid ikun maghmul vi aut clam. L-azzjoni kif tentata mill-attur ma tistax tregi in kwantu jonqos wiehed mill-elementi kostitutiva taghha 'infra bimestre deduxisse'".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info