Reference: 1061/1993/2

Judgement Details


Date
28/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BONNICI GEORGE NOE vs CAMENZULI EDWIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENSERIJA, DRITT GHALL-HLAS TA` - SENSERIJA, META L-KUNTRATT JIGI KONKLUZ MINN WARA DAHAR IS-SENSAL - SENSERIJA, META XI HADD JAGHTI SEMPLICEMENT INFORMAZZJONI
Summary
Il-gurisprudenza rilevanti fl-istat attwali tal-gurisprudenza Maltija jirreduci ruhu ghal dan, illifil-kamp civili, jekk is-sensal ikun ikkoncilja l-partijiet dwar is-sostanzjali u l-accidentali ta'l-operazzjoni b'mod li n-negozju guridiku jigi konkjuz allura jekk ix-xoghol tieghu ma jkunx koronatbl-ezekuzzjoni effettiva ghal xi raguni mhux tort tieghu, huwa ghandu dejjem dritt ghal hlas, izdamhux ghas-senserija pjena, imma ghal kumpens in bazi tal-mandat jew lokazzjoni d'opera, fissabbli fid-diskrezzjoni tal-Qorti.

Gie ritenut illi biex imbaghad, fin-nuqqas ta' dritt ghal senserija, ikun hemm lok ghall-kumpens, introdott mill-gurisprudenza lokali, hemm bzonn li jkun hemm inkarikuespress jew tacitu, u xi xoghol li jkun ghamel il-medjatur.

Il-fatt li bniedem jaghti semplicement informazzjoni bla ma jaghmel xejn aktar ma jidhirx li hu intitolat ghal xi kumpens ghas-servigi.

Biex ikun hemm lok ghas-senserija hu rikjest li jkollok fis-sensal partecipazzjoni attivafl-unjoni tal-kunsens. F'kaz li dan l-estrem ma jirrikorrix jista' invece jinghata kumpens korroletat mat-tahbit tas-sensal. Tali kumpens jigi ffissat arbitrio boni viri.

Hawnhekk is-sensalkien wera l-fond lix-xerrej izda ma kienx informa lill-venditur. Ix-xerrej kien ghamel kuntatt dirett mal-venditur tramite riklam li dan kien ghamel fuq il-gazzetti. Il-Qorti irriteniet li s-sensal makienx intitolat ghas-senserija miftehma peress illi l-kuntratt ma kienx sehh bl-intromissjoni tas-sensal. Il-Qorti illikwidat arbitrio boni viri kumpens inferjuri in vista tac-cirkostanzi tal-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info