Reference: 561/2000/1

Judgement Details


Date
29/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
GLADWISH PAUL vs CHRISTEF COMPANY LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENSERIJA, DRITT GHALL-HLAS TA` - SENSERIJA, ELEMENTI TA` - SENSERIJA, META JKUN HEMM IKTAR MINN SENSAL WIEHED - SENSERIJA, META MA JSEHHX KUNTRATT - SENSERIJA, META XI HADD JAGHTI SEMPLICEMENT INFORMAZZJONI
Summary
Il-gurisprudenza tiddistingwi bejn dritt shih ghas-senserija u meta l-medjazzjoni ma tkunx "shiha" ghad-dritt ta' kumpens. Il-kumpens, u mhux senserija, huwa dovut meta l-operazzjoni ta' kompra-vendita li ghaliha saret il-medjazzjoni, ma tkunx sehhet.

Jekk is-sensal ikun ikkoncilja l-partijiet dwar is-sostanzjali u l-accidentali ta' l-operazzjoni, b'mod li n-negozju guridiku jigi konkjuz,allura, jekk ix-xoghol tieghu ma jkunx koronat bl-esekuzzjoni effettiva ghal xi raguni, li ma tkunxit-tort jew il-fatt tieghu, hu ghandu dejjem dritt ghall-hlas; izda mhux ghas-senserija pjena, immaghal kumpens in bazi ghal mandat jew lokazzjoni d'opera, fissabbli diskrezzjonalment mill-Qorti.

Fil-kaz in ezami l-attur ma kienx laqqa lill-partijiet, hu ma kienx ikkoncilja l-partijiet dwaris-sostanzjali u l-accidentali ta' l-operazzjoni, b'mod li n-negozju guridiku setgha jigi konkjuz.In-negozju gie konkluz minn sensar iehor fuq prezz differenti minn dak li kien qed jinnegozzja bih l-attur.

Ghalhekk il-Qorti iddecidiet li l-attur ma kellux dritt ghal senserija. Lanqas ma kellu dritt ghal xi kumpens billi hu ma kienx gie imqabbad esklussivament bhala sensar imma kien wiehed minn diversi sensara ohra li kienu qed jipprovaw ibieghu l-art. Inoltre l-attur kien ikun intitolat ghall kumpens kieku l-operazzjoni ta' kompra-vendita li ghaliha saret il-medjazzjoni, ma sehhitx,mentri fil-fatt f'dana l-kaz sehhet bl-opera ta' sensara ohra li thallsu mill-konvenuti.

Il-fatt li bniedem jaghti semplicement informazzjoni bla ma jaghmel xejn aktar, cjoe bla ma jadopera ruhu bl-ebda mod biex ilaqqa' l-kunsens tal-partijiet, ma jaghtix dritt la ghal senserija u lanqas ghal kumpens. Biex ikun hemm lok ghal tali kumpens hemm bzonn li jkun hemm inkarigu espress jew tacitu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info