Reference: 247/2000/1

Judgement Details


Date
27/03/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
CAUCHI BERNARD PAUL vs DIRETTUR TAS-SIGURTA' SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CHILDREN`S ALLOWANCE, DEFINIZZJONI TA` NET INCOME - CHILDREN`S ALLOWANCE, PROFITTI SOCJETARJI MHUX DISTRIBWITI
Summary
Undistributed profits ta' socjeta` li taghha jkun socju l-applikant ghal children's allowance, ghandhom jittiehdu bhala parti mill-mezzi tieghu ghal fini tal-komputazzjoni tad-dhul jew privilegg skondl-Artikolu 76 ta' l-Att dwar is-Sigurta` Socjali u dana billi l-Artikolu 2 tal-Parti VII tat-TieniSkeda ta' l-istess Att jikkontempla mhux biss d-dhul effettiv izda jinkludi wkoll dak id-dhul li "jista' jigi ricevut." Dan a bazi tal-konsiderazzjoni li l-profitti ta' socjeta` jappartjenu 'di diritto' lis-socji.

L-Att Dwar is-Sigurta` Socjali ma jaghti ebda definizzjoni ta' "income or privilege" li jircevi l-kap tal-familja jew martu izda mill-assjem tal-provvedimenti kollha tal-istess ligi jidher li kull kalkolu jew komputazzjoni mehtiega sew ghal hlas tal-kontribuzzjonijiet, kif ukollbiex wiehed jircevi pensjoni jew xi beneficcju iehor in forza tal-istess ligi, jigi kunsidrat in-"net income" tal-"insured person" li fl-Artikolu 2 tal-istess ligi huwa definit bhala "total income net of expenses directly incurred in generating that income." Dawn l-"expenses" certament ma jinkluduxit-taxxa dovuta u ghalhekk nistghu nghidu li meta l-Att Dwar is-Sigurta` Socjali fl-artikolu 76 jitkellem dwar il-mezzi tal-applikant jkun qed jirriferi ghal introitu kollu tal-"insured person" u bl-ebda mod ma ghandha titnaqqas it-taxxa dovuta jew li tista' tithallas in forza tal-ligi dwar it-Taxxa fuq id-Dhul.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info