Referenza: 6/1996

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/03/2003
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID
Partijiet
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs LAWRENCE ASCIAK SIVE AXIAK
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PIZ LI GHANDU JINGHATA GHAL RAKKOMANDAZZJONI TA L UFFICJALI TAL PROBATION
Fil-Qosor
Il-Qorti, wara li kkunsidrat dan ir-rapport kif ukoll ic-cirkostanzi kollha tal-kaz, hija tal-fehmali ghandha taghti aditu ghar-rakkomandazzjoni ta' l-ufficjal tal-probation. Din il-fehma hija msahhaanke mir-rapporti annessi mar-rapport tal-ufficjal tal-probation. Mid-Dok. 1, li huwa rapport ta' Desmond Zammit Marmara`, Education Coordinator CCF, jidher li l-appellant ilu jattendi l-klassijiet organizzati mill-Education Unit ghall-ahhar sentejn, li l-attendenza tieghu hija regolari u puntwali,u li dejjem wera rispett lejn l-istaff tal-Unit. Inoltre, skond l-istess rapport, "his interactionwith the other residents is very positive and based on solidarity and mutual support". Mid-Dok. 3, rapport ta' Christine Ciappara li hija social worker ma' l-agenzija SEDQA, jirrizulta li l-appellanttalab ghajnuna sabiex meta johrog mill-habs ma jergax lura ghall-problema ta' konsum qawwi ta' alkohol. Dawn huma cirkostanzi li, fil-fehma tal-Qorti, juru motivazzjoni da parti ta' l-appellant biex ighix hajja normali fejn jista' jaghti l-kontribut tieghu lejn is-socjeta`. Huma wkoll ragunijiet lijinkwadraw f'dak li jipprovdi l-ewwel proviso tas-subartikolu (2) ta' l-artikolu 7 tal-Kap 446. Ghalhekk il-Qorti se taghtih l-opportunita` li jkompli juzufruwixxi mill-ghajnuna li diga` sab billi, inkwantu jirrigwarda l-Ewwel Kap u t-Tieni Kap ta' l-Att ta' Akkuza u li dwarhom kien instab hati, hija se taghmel ordni ta' probation skond il-provvedimenti ta' l-artikolu 7 ta' l-Att dwar il-Probation (Kap 446 tal-Ligijiet ta' Malta). Irid jigi ccarat li, nonostante li l-Kapi msemmija jirrigwardawreati taht il-Kap 101 tal-Ligijiet ta' Malta, il-ligi applikabbli hija dik vigenti meta gew kommessir-reati in kwistjoni, cioe` s-sena 1992, meta allura ma kienx prekluz l-uzu ta' Probation ghar-reati kontemplati taht dik l-Ordinanza; inoltre, kien biss fl-1994, permezz ta' l-Att numru VI ta' dik is-sena, li l-koltivazzjoni giet ekwiparata mat-"traffikar". Finalment, bhala parti integrali mir-rijabilitazzjoni kompleta tieghu, il-Qorti ser tirrakkomanda wkoll li huwa jinzamm fl-impjieg tieghu, cioe` l-impjieg li huwa kellu qabel ma beda dan il-kaz.

Il-Qorti trid taghmilha cara li hija b'ebda mod ma trid timminimizza l-gravita` tar-reat ta' koltivar tal-cannabis li llum hu punibbli mill-Qorti Kriminali bil-prigunerija ghall-ghomor u mill-Qorti tal-Magistrati bi prigunerija sa ghaxarsnin; huma biss ic-cirkostanzi partikolari ta' dan il-kaz li qed iwasslu lil din il-Qorti biex timmodifika l-piena.

Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni