Reference: 509/1998/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CACHIA JOAN vs SCHEMBRI MARIANNA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO NEGATORJA, FUQ MIN JAQA` L-PIZ TAL-PROVA - ACTIO NEGATORJA, LIL MIN TIKKOMPETI - HAJT DIVIZORJU, TIEQA FI - SERVITU`, TIEQA F`HAJT DIVIZORJU - KIF TIGI AKKWISTATA
Summary
L-azzjoni negatorja hija bazata fuq il-presuppost tal-liberta` tal-fondi immobbli u li l-effett taghha huw ali tezonera lill-attur minn kull prova, u tpoggi fuq il-konvenut l-oneru li jipprova l-validita` tas-servitu` vantata.

Azzjoni bhal din tmiss biss lil min hu proprjetarju u kwindi, kiffuq manifest, kull ma ghandu bzonn jaghmel l-attur hu dak li jipprova l-proprjeta` fuq il-fond tieghu (u mhux fuq dak ta' haddiehor) u li dan l-istess fond hu mehlus minn kull molestja ta' servitu` da parti tal-konvenut.

Il-Kodici Civili jiddistingwi bejn id-diversi kategoriji ta' servitujiet. L-Artiklu 455(1) jghid li dawn huma kontinwi jew mhux kontinwi, li jidhru jew li ma jidhrux. Din id-distinzjoni hi ta' somma importanza rigward il-mod kif jistghu jigu akkwistati d-diversi servitujiet.

Huwa indiskuss illi l-apertura ta' tieqa f'hajt divizorju hi kostituzzjoni ta' servitu`. Servitu` li titqies "kontinwa" u "li tidher". U allura ghall-ezistenza taghha trid tigi kostitwita b'xi wahda mill-modi dettati mill-Artikolu 457, jigifieri:- (a) bis-sahha ta' titolu; (b) bil-preskrizzjoni, jekk il-fond li fuqu tigi ezercitata jista' jinkiseb bil-preskrizzjoni; u (c) bid-destinazzjoni ta' sid ta' zewg fondi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info