Reference: 1908/2001/1

Judgement Details


Date
30/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
BORDA DR EMMANUEL vs ELLUL MICALLEF PROFS. ROGER NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, ATTI MAGHMULA BIL-GHAN TA` ORGANIZZAZZJONI JEW AMMINISTRAZZJONI INTERNA TA` AWTORITA` PUBBLIKA - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, GURISDIZZJONI TAL-QRATI - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, L-UNIVERSITA` TA` MALTA HIJA AWTORITA` PUBBLIKA GHALL-FINIJIET TA` L-ARTIKOLU 469A TAL-KAP. 12 - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, RELAZZJONIJIET BEJN IL-GVERN U L-IMPJEGATI TIEGHU
Summary
Awtorita' pubblika tinkludi kull korp maghqud kostitwit permezz ta' ligi. M'hemm l-ebda dubju li l-Universita' ta' Malta hija awtorita' kif imfissra mil-ligi nnifisha.

Jekk decizjoni tittiehedbl-ghan ta' organizzazzjoni jew amministrazzjoni interna fl-istess awtorita', allura l-Qorti hijamizmuma mil-ligi milli tistharreg dik id-decizjoni, ukoll jekk meta ttiehdet ikun sehh nuqqas ta' tharis ta' xi principju ta' gustizzja naturali jew xi ksur iehor kontemplat fl-artikolu 469A(1) tal-Kap 12, u dan ghaliex ikun naqas element ewlieni biex jista' jsir l-istharrig bhal dak, jigifieri l-element kostitutiv tal-ghamil amministrattiv.

Sejha ghal applikazzjonijiet ghal impjieg minn awtoritac pubblika li tkun miftuha ghall-pubbliku ma titstax titqies bhala decizjoni li tittiehed bl-ghan ta' organizzazzjoni jew amministrazzjoni interna.

Ghal dak li jirrigwarda s-setgha tal-Qorti li tistharreg l-operat jew decizjonijiet amministrattivi ghandu jinghad li llum il-ligi tipprovdi b'mod specifiku ghac-cirkostanzi specjali ta' stharrig bhal dan. Dan ma jfissirx li qabel ma dahal fis-sehh l-imsemmi artikolu ma seta' jsir l-ebda stharrig gudizzjarju. Ghall-kuntrarju, sa minnghadd ta' snin ilu, l-Qrati taghna iddecidew li ghandhom gurisdizzjoni li jezaminaw u jiddeciedu jekk xi awtorita' kompetenti mxietx skond is-setghat moghtija lilha mil-ligi fit-twettiq ta' xi poter ezercitat minnha. Dan jinghad ukoll rigward l-ezercizzju tas-setghat moghtijin bil-ligi lill-Universita'. Tali gurisdizzjoni tezisti sakemm ma tkunx espressament eskluza, billi d-derogi ghall-gurisdizzjoni ghandhom jitfissru b'mod restrittiv, u f'kaz ta' dubju eskluzi. Bis-sahha tad-dhul fis-sehhta' l-artikolu 469A, gew imfissra ahjar il-parametri ta' tali stharrig u kif ukoll l-awtoritajietilli dwarhom il-Qrati Civili ghandhom is-setgha li jaghmlu stharrig dwar ghemilhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info