Reference: 1586/2001/1

Judgement Details


Date
13/02/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
ZAMMIT TABONA MOIRA vs SILMAR LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO PAULIANA, CONSILIUM FRAUDIS - ACTIO PAULIANA, ELEMENTI TA` - ACTIO PAULIANA, EVENTUS DANNI - ACTIO PAULIANA, NOZZJONI TA` KREDITUR - ACTIO PAULIANA, PARTICIPATIO FRAUDIS - KOMPROPRJETA`, OBBLIGAZZJONI LI KOMPROPRJETARJU MA JBIEGHX SEHEMU LIL TERZI
Summary
L-artikolu 496(2) tal-Kodici Civili jippermetti ftehim fis-sens li koproprjetarji jintrabtu li ma jibieghux sehemhom separatament, b'dan li dan il-ftehim ghandu jkollu effett biss ghall-hames snin.

L-actio pauliana hija miftuha "ghal kull min ghandu azzjoni x'jiddeduci biex jirreklama l-adempiment ta' obbligazzjoni, b'mod li jista' jisperixxi l-azzjoni, kull min jinsab pregjudikat bil-fattta' haddiehor b'att kagunat mid-debitur".

Sabiex tirnexxi din l-azzjoni iridu jirrizultaw is-segwenti elementi (i) eventus damni, (ii) consilium fraudis, (ii) partecipatio fraudis (fin-nuqqasta` gratuwita`).

Ghar-rigward tat-tieni element, dak tal-consilium fraudis, il-gurisprudenzahija konformi li biex jisustixxi dan l-element mhux mehtieg l-intenzjoni li jirreka danni. Huwa sufficjenti li d-debitur kien konsapevoli tal-hsara li kien ser jikkaguna lill-kreditur.

L-intenzjoni frawdolenta tad-debitur hija prezunta meta huwa jkun ghamel l-att pregudizzjevoli ghall-kreditur filwaqt li kien jaf li ga kien insolvibbli, jew li jsir insolvibbli b'dak l-att; u din ix-xjenza da parti tieghu ghandha tigi facilment ammessa, billi hija inverosimili li wiehed ma jkunx edott mill-affarijiet tieghu sa dak il-punt.

Ghar-rigward tat-tielet element, dak tal-partecipatio fraudis (rikjest, peress li l-att impunjat huwa wiehed oneruz - artikolu 1144(2) Kodici Civili), intqalli dan l-element jikonkorri kull meta it-terz jaf li qieghed jaghmel negozju guridiku li huwa ta' hsara ghall-kreditur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info