Referenza: 2657/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/01/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BONELLO JOSEPHINE PRO ET NOE vs BONELLO JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PROCEDURI CIVILI, FORMALIZMU EZAGERT - PROCEDURI CIVILI, PERMISSIVIZMU INGUSTIFIKAT - SENTENZA, AB OMISSA DECISIONE - SENTENZA, DISPOSITTIV TA` - SENTENZA, MOTIVAZZJONI TA`
Fil-Qosor
Fejn qorti ta' l-ewwel grad thalli barra fid-decizjoni wahda mit-talbiet ma hemmx dritt ta' appell.

Pero' fi zmien hmistax (15) il-jum mill-gudikat kull wahda mill-partijiet b'rikors tista' titlob lill-qorti li tkun hekk iddecidiet biex taqta' dik it-talba;

Talba bhal din tista' wkollissir f'kull zmien bil-mezz ta' citazzjoni.

Kif jidher mill-kliem espress ta' din id-disposizzjoni l-ligi qed tippresupponi illi l-Qorti bi zvista naqset li tippronunzja ruhha fuq xi wahda mit-talbiet. Naturalment qed tippresupponi wkoll, u dan bhala rekwizit ovvju, ghall-applikazzjoni ta' dan ir-rimedju, illi "d-domanda mhux maqtugha kienet wahda mid-domandi migjuba fic-citazzjoni".

Inoltre biex wiehed jaghti l-aspetti guridici kollha tal-artikolu in diskussjoni fejn tithalla barra eccezzjoni l-parti ma tistax tinqeda b'dan ir-rimedju, ghax l-eccezzjoni mhiex talba.

L-astensjoni tal-Qorti milli tiehu konjizzjoni ta` talba mhiex sinonima ghat-thollija barra tat-talba.Anzi tissodisfa l-vot ta' l-Artikolu 219 tal-Kap 12 li jghid u jrid li "kull dikjarazzjoni li l-qorti trid li tkun deciziva jew obbligatorja, ghandha tigi mdahhla fid-dispozittiv."

Ma jistax jinghad li tkun inghatat sentenza ab omissa decisione f`kazijiet fejn il-Qorti tkun astjeniet milli tiehu konjizzjoni ta` talba minhabba raguni mfissra fil-motivazzjoni tas-sentenza.

Del resto kif pacifikament stabbilit "l-volonta tal-gudikant tista' tittiehed anki mill-konsiderandi tas-sentenza, u li d-dispozittiv ma ghandux jittiehed separatament mill-motivazzjoni, izda ghandu jigi minn din definit u spjegat"

Id-decizjoni qeghda fid-dispozittiv tas-sentenza u mhux fil-motivazzjoni. Ghalhekk min jippretendi illi l-gudikant ma rragunax fuq xi wiehed mill-motivi allegati in sostenn tad-domanda ma jistax ifittex ir-rimedju fil-procedura stabbilita mil-ligi ghall-kazijiet fejn ikun hemm 'omessa decisione'.

Waqt li l-formalizmu eccessiv ghandu jigi evitat m'ghandux lanqaspero' jidhol jew jigi inkoraggiet permessivizmu ingustifikat.

Il-Qrati jridu japplikaw u jinterpretaw il-ligijiet tal-pajjiz kif promulgati mill-Parlament u ma ghandhom l-ebda diskrezzjoni la li jaddotawhom b'mod approssimattiv skond li jidhrilhom li hu gust u ekwu fic-cirkostanzi u wisq anqas li jissanzjonaw proceduri li l-ligijiet tal-pajjiz ma jippermettix li jigu mprovvizati f'dawk ic-cirkostanzi, bil-konsegwenza li jigu newtralizzati u emaskulati proceduri ohra espressament provvdutibil-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni