Reference: 523/1983/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ATTARD CHARLES vs FRENDO CARMELA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, LIKWIDAZZJONI EX AEQUO ET BONO - KUNTRATT, INADEMPJENZA KONTRATTWALI - KUNTRATT, KLAWSOLI IN RESTRAINT OF TRADE - KUNTRATT, KLAWSOLI LI JILLIMITAW IL-KOMPETIZZJONI - KUNTRATT, RIMEDJI DISPONIBBLI F`KAZ TA` INADEMPJENZA
Summary
Klawsola li tillimita l-kompetizzjoni hija deroga ghal principju stabbilit fl-Artikolu 320 tal-Kap.16 li jistabbilixxi li wiehed jista' jiddisponi minn hwejgu bil-mod l-aktar assolut. B'dana kollu il-patt li bih wiehed jintrabat "li ma jaghmelx" a norma ta' l-Artikolu 982 tal-Kodici Civili jista'jifforma l-oggett ta' kuntratt u ma jidhirx li jmur kontra d-dispost l-iehor tal-ligi kif imfisser fl-Artikolu 985 ta' l-istess Kodici Civili, billi mhux "ipprojbit mil-ligi" jew "kuntrarju ghall-ordni pubbliku".

Tali klawsoli, notorji ahjar bhala pattijiet "in restraint of trade", gew estensivament dibattuti fid-duttrina Ingliza, fejn, bejn wiehed u iehor, giet espressa il-fehma li trid issir distinzjoni bejn dawk il-klawsoli li jkollhom l-iskop li jipprevjenu lill-obbligat milli jikkompeti ma` dak li a favur tieghu tkun saret il-klawsola, u dawk il-klawsoli li jillimitaw il-kompetizzjoni ta` terzi billi jipprevjenu lill-obbligat milli jinnegozja maghhom. Dan l-ahhar tip ta` klawsolighandu jigi dikjarat bhala "in restraint of trade". Wiehed allura jrid ihares lejn l-effett anti-kompetitiv tal-klawsola in kwistjoni.

Fil-kaz ta' inadempjenza ta' l-obbligazzjoni, il-kreditur, intiz f'sens lat, ghandu zewg toroq x'jaghzel. Jew jitlob in forma specifika l-adempiment u l-harsien ta' l-obbligazzjoni da parte tal-konvenuti, debituri ta' l-obbligazzjoni, jew jitlob ir-rizarciment tad-danni. Del resto l-Artikolu 1125 jissanzjona illi "kull min jonqos li jesegwixxi l-obbligazzjoni li huwa jkun ikkontratta, hu obbligat ghad-danni."

Fejn il-provi fir-rigward ta' l-ammont tad-danni ma humiex tant lineari jew ben stabbiliti jew f'kaz ta' nuqqas ta' mezzi probatorji l-ammont ghandu jigi ffissat ex aequo et bono mill-gudikant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info