Referenza: 3391/1996/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/01/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
GIORDIMAINA JOHN ET vs PACE JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ACTIO CAMBIARIA, ECCEZZJONIJIET AMMISSIBBLI - ACTIO CAMBIARIA, EZAMI TAL-KREDITU PRETIZ PER EQUIPOLLENS META L-KAMBJALA TKUN NULLA - ACTIO CAMBIARIA, OBBLIGAZZJONIJIET INDIPENDENTI - KAMBJALA, NATURA TA` - KAMBJALA, NOVAZZJONI - KAMBJALA, NUQQAS TA` FIRMA TAT-TRATTARJU - KAMBJALA, NUQQASIJIET LI JISTGHU JIGU SANATI WAQT IL-KAWZA - KAMBJALA, OBBLIGAZZJONI AWTONOMA TINHOLOQ MAL-GIRATA - KAMBJALA, OBBLIGAZZJONI SEMPLICI META TKUN DIFETTUZA
Fil-Qosor
In principju ma jistax jinghad li huwa assolutament projbit li tigi alterata xi skrittura jew dokument li jkunu jifformaw parti mill-atti ta' process ta' kawza, u dan diment li din l-alterazzjoni ma ssirx bil-habi, u ssir bil-permess preventiv tal-Qorti, liema permess jista jinghata minghajr pregjudizzju ghas-sottomissjonijiet tal-partijiet l-ohra fil-kawza fir-rigward. L-ghoti tal-permess b'danil-mod, fi kliem iehor, ma jkunx ifisser li l-Qorti tkun qed taccetta l-effett tal-alterazzjoni, izda tkun dejjem qed tirriserva l-posizzjoni tal-parti l-ohra u taghha dwar l-effett ta' dik il-bidla fuq id-dokument u l-meritu tal-kaz. Il-permess ikun inghata preventivament biex jigi evitat li tinghata decizjoni parzjali dwar il-possibilita` o meno tal-alterazzjoni, biex b'hekk meta l-Qorti tigibiex taghti s-sentenza definitiva taghha, ikollha quddiemha l-oppzjonijiet kollha. Ovvjament, mhuxeskluz li l-Qorti tiddeciedi li tiddetermina mill-ewwel il-possibilita` o meno tal-alterazzjoni mitluba, u dan b'decizjoni li tolqot direttament il-kwistjoni.

It-teorija tal-ius superveniens tippermetti li certi nuqqasijiet f`kambjala, bhan-nuqqas tal-firma tat-trattarju, jistghu jigu sanatifil-mori tal-kawza. Jekk hemm htiega ta' tali firma bhala prova li l-kreditur accetta dik l-obbligazzjoni, din mhux mehtieg li ssir necessarjament dak il-hin li saret il-weghda mid-debitur. Fejn hu mehtieg li kreditur jaccetta obbligazzjoni bil-kitba, din trid issir fuq l-istess document tal-obbligazzjoni izda mhux necessarjament kontestwalment. Jekk hu permess li document jigi kompletat fi stadji, m'hemm ebda raguni ghaliex dan ma jistax isir fil-kors tal-kawza.

Barra minn hekk il-firmatat-trattarju mhix mehtiega ad validitatem. Il-ligi trid li l-kambjala tkun iffirmata minn min harigha, u mhux ukoll minn minn jaccettha; l-importanti hu li min ikun obbligat taht kambjala ikun iffirma l-istess bhala forma solenni li hu accetta li jhallas l-ammont indikat.

Meta kambjala tibqa fil-patrimonju tal-kredituri tal-obbligazzjoni (cioe` ma tigix girata), ma takkwistax natura awtonoma indipendenti mill-obbligazzjoni li tat lok ghall-istess kambjala.

Hu biss meta l-kambjala tkun girgata li din takkwista valur "on the face of it", u allura ikun dipendenti fuq dak li johrog u jidher mill-kambjala stess. Kambjala, kif inhu maghruf, ma tohloqx novazzjoni, meta tibqa f'idejn il-parti kontraenti ma tistax tigi distakkata mill-obbligazzjoni originali.

Azzjoni fuq kambjala bejn il-partijiet li hargu l-istess, ma tistax timxi wahedha minghajr riferenza ghall-ftehimli wassal ghall-hrug taghha.

Il-legislatur Malti ma ghamilx il-kambjala titolu esekuttiv, specifikament biex il-kambjala, diment li tkun ghada fil-pussess tal-persuna favur min inharget, ma tigix uzata bhala magna ta' estorzjoni, izda minn jitlob hlas fuqha ikun irid jiggustifika t-talba tieghu, ghax altrimenti tista tkun obbligazzjoni bla kawza (jekk ma jkunx wettaq id-doveri tieghu) li matistax tigi enforzata. Kambjala ma tohloq qatt novazzjoni tal-obbligazzjoni precedenti.

Jekk il-kambjala ma tkunx girata (u ghalhekk tkun ghada fil-fazi kuntrattwali u ma tkunx dahlet fil-fazi kambjarja) it-traent-konvenut jista` jaghti kontra l-beneficjarju-attur eccezzjonijiet personali ghalih.

La darba l-kambjala, f'dan l-istadju m'ghandhiex natura awtonoma, hija qed isservi biss bhala prova tal-obbligazzjoni jew bhala mezz ahjar biex jintwera d-dejn u bhala "skrittura" ta' obbligazzjoni mhux mehtieg ad validitatem li tkun iffirmata mill-kreditur.

Anke jekk il-kambjala tkun nulla bhala kambjala jew bhala skrittura, xorta tista' tghaddi biex tezamina l-kreditu pretiz mill-kreditur per equipollens a bazi tal-provi, u f'dan l-analizi, kwalunkwe dokument iffirmat mill-allegat debitur -avolja nulla bhala "skrittura" formali - tista' tittiehed bhala prova kontra tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni