Referenza: 196/2002

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/01/2003
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA (SPT)M.SAMMUT vs GRECH GARY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AMMISSJONI, FORMALITAJIET MEHTIEGA FIL-KAMP KRIMINALI - PROBATION ORDER, HTIEGA TA` PRE-SENTENCING INQUIRY REPORT
Fil-Qosor
Meta l-fatt imputat jipotizza reat li ma huwiex ta' kompetenza originali tal-Qorti tal-Magistrati ughalhekk ghandha, jew tista`, issir kumpilazzjoni - apparti mill-obbligu generali naxxenti mill-Artikolu 519 tal-Kap. 9 [Dmir ral-Qorti li tipprovdi difiza kif tixraq lill-akkuzat], il-Qorti tal-Magistrati ghandha timxi skrupolozament ma' dak li jipprovdi l-Artikolu 392 [Ezami ta` l-Imputat], u specjalment is-subartikolu (2) [Twissija lill-Imputat] tieghu; u fil-kaz li waqt l-ezami skond l-Artikolu 392 imsemmi tigi resgistrata ammissjoni il-Qorti tal-Magistrati ghandha wkoll skrupolozament timxiskond l-Artikolu 392A. Dana l-Artikolu japplika mhux biss ghall-kazijiet fejn ir-reat ipotizzat ikollu piena ta' aktar minn erba' snin prigunerija (imma mhux aktar minn ghaxar snin) izda japplika wkoll ghall-kazijiet fejn il-piena tkun ta' aktar minn sitt xhur imma mhux aktar minn erba' snin u l-Avukat Generali jkun ta l-kunsens bil-miktub ghall-procedura sommarja ab initio skond l-Artikolu 370(4)(a). Li dana l-Artikolu 392A japplika wkoll fil-kazijiet kontemplati fl-Artikolu 370(4) jidher carmill-lokuzzjoni adoperata fis-subartikolu (6) tal-imsemmi Artikolu 370: "Il-qorti hija wkoll kompetenti li taghti s-sentenza lill-akkuzat fic-cirkostanzi u kif provdut fl-artikolu 392A".

Issa,skond l-Artikolu 392A(1) il-Qorti tal-Magistrati ghandha tapplika mutatis mutandis id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 453(1). Skond l-Artikolu 453(1) jekk l-imputat jistqarr, bhala twegiba ghall-mistoqsija jekk iridx u xi jrid iwiegeb fuq l-akkuza, li hu hati skond l-imputazzjoni, il-qorti ghandha twissih b'mod l-aktar solenni dwar il-konsegwenzi legali ta' dik it-twegiba, u taghtih ftit ta' zmienbiex jerga' lura minnha. Huwa biss jekk l-imputat jibqa' jtenni dik it-twegiba li l-qorti ghandha tordna li l-ammissjoni tigi registrata, u wara tghaddi biex taghti s-sentenza skond il-ligi. L-osservanza ta' dan ir-rit, li l-legislatur iqis li hu importanti biex jigu salvagwardati d-drittijiet ta' l-akkuzati, ghandu jirrizulta mill-atti u senjatament mill-verbal ta' l-udjenza li fiha jkun sar l-ezami ta' l-imputat. Nuqqas ta` ottemperanza ma' dawn il-formalitajiet igib in-nullita` tas-sentenza.

Huwa veru li qorti m'ghandhiex, ghal kull haga ta' xejn, tordna pre-sentencing inquiry report, pero` huwa daqstant ukoll veru li s-servizzi, necessarjament limitati, li jista' jipprovdi d-Dipartiment tal-Probation ghandhom jigu utilizzati b'attenzjoni u selettivita`. Ghalhekk il-Qorti m`ghandiex tpoggi lil xi hadd fuq probation minghajr ma jkunu ingabu provi dwar il-htiega ta` dan.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni