Reference: 295/1999/1

Judgement Details


Date
07/01/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
BIANCO CAROLINE vs EBEJER RITA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CAUTIO IURATORIA, ELEMENTI TA`
Summary
L-Artikolu 904(1) tal-Kap. 12 jipprovdi li appellant jista' jinghata l-beneficcju tal-garanzija bil-gurament ".meta huwa juri prima facie li ghandu probabilis causa litigandi, u jahlef li ma rnexxiluxigib dik il-garanzija mehtiega skond il-ligi." Il-ligi, ghalhekk, tirrikjedi zewg affarijiet sabiexdin il-Qorti tkun tista' tammetti lil dak li jkun ghall-beneficcju in dizamina: (1) irid juri li prima facie ghandu probabilis causa litigandi u (2) irid jahlef li ma rnexxilux igib il-garanzija stabbilita mir-Registratur.

Kwantu ghat-tieni rekwizit (li normalment jigi kronologikament ezaminat l-ewwel minhabba li l-allegat nuqqas ta' mezzi huwa l-bazi tat-talba kollha), il-gurament ta' min jitlob il-beneficcju tal-cautio juratoria huwa, s'intendi, suggett ghall-iskrutinju tal-Qorti. Qatt ma kienet certament l-intenzjoni tal-legislatur li ghax persuna semplicement tghid, taht gurament,li ma rnexxilhiex iggib il-garanzija allura l-Qorti trid taccetta a bocca baciata dik l-affermazzjoni. Huwa proprju ghalhekk li l-appellant li jitlob tali beneficcju jixhed u jigi ezaminat viva vocefil-qorti u jsirulu kemm mill-kontro-parti kif ukoll, jekk ikun il-kaz, mill-Qorti il-mistoqsijiet opportuni. Il-ligi tirrikjedi li r-rikorrent jaghmel il-prova, a sodisfazzjoni tal-Qorti, li hu ".marnexxilux igib.il-garanzija." (sottolinear tal-Qorti), mhux semplicement li ma gabx il-garanzija ("he was unable to raise such security." fit-test Ingliz, u mhux ".did not raise such security.") Ir-rikorrent, ghalhekk, irid jissodisfa lill-Qorti, imqar fuq bazi ta' probabbilita`, mhux semplicementli hu ma kellux f'idejh is-somma mehtiega biex jiddepozita l-kawtela izda li ma kienx ragjonevolmentmistenni minnu, tenut kont tal-mezzi tieghu u tal-ammont tal-kawtela, li jghaqqad flimkien dik is-somma. S'intendi, aktar ma s-somma tal-garanzija tkun zghira aktar hu mistenni li dak li jkun jaghmelftit ta' sforz biex jghaqqad dik is-somma. Fi kliem iehor, l-Artikolu 904 qieghed hemm mhux sabiexfuq l-icken pretest dak li jkun ma jiddepozitax il-kawtela, izda qieghed hemm biex f'kazijiet verament genwini fejn l-appellant, minkejja l-isforzi ragjonevoli tieghu, ma jkunx irnexxielu igib is-somma mehtiega, huwa jkun jista' xorta wahda jipprevalixxi ruhu mid-dritt ta' appell biex il-kaz tieghujigi ezaminat minn din il-Qorti ta' revizjoni.

Il-fatt li persuna ma tkunx ipprocediet bil-beneficcju ta' l-ghajnuna legali fl-ewwel istanza ma jfissirx li fi stadju ta' appell ma jkunx applikabbli l-Artikolu 904.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info