Reference: 2325/1997/1

Judgement Details


Date
07/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
FEEDSTUFF COMPOUND COMPANY LIMITED vs CATIMPEX LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, HSARAT F` FOND ADJACENTI - DANNI, RESPONSABILITA` TA` L-OKKUPANT GHAL HSARAT F`FOND ADJACENTI - DANNI, RESPONSABILITA` TA` SID TA` FOND GHAL HSARAT F`FOND ADJACENTI
Summary
L-artikolu 1041 tal-Kodici Civili jiddisponi espressament li "Is-sid ta' bini jwiegeb ghal hsara lissir mit-tigrif tal-bini, meta dan it-tigrif jigri minhabba nuqqas ta' tiswijiet, jew minhabba xi difett fix-xoghol tal-bini, izda dan kemm-il darba s-sid kien jaf b'dak id-difett, jew kellu raguni jahseb li dak id-difett kien jezisti." Dan l-artikolu tal-Kodici Civili jistabilixxi, b'mod succint upreciz, l-posizzjoni legali ta' sid fond vis-à-vis terzi danneggati bit-tigrif ta' dak il-fond. Ir-responsabbilita' li tohrog minn dan l-artikolu ma ghandha x'taqsam xejn ma relazzjonijiet kuntrattwali bejn sidien ta' fondi differenti. In fatti l-istess kliem tal-ligi jimponu obbligu ta' risarcimentta' danni mhux biss minhabba l-fatt tat-tigrif, izda, u aktar importanti, li dak it-tigrif sehh bhala rizultat ta' negligenza jew nuqqas da parti ta' sid il-fond li jaghmel tajjeb ghad-difetti li huwa kien jaf, jew kien mistenni li jkun jaf li jezistu.


Apparti r-responsabilita` tas-sidtezisti wkoll ir-responsabilita` ta` terzi persuni taht il-principji generali li jirregolaw ir-responsabilita` ex delictu vel quasi delictu u ghalhekk okkupant ta` fond jista` jinsab responsabbli flimkien mas-sid ghal danni kagunati f`fond adjacenti.

Jekk ir-responsabilita` ta` kull wiehed minnhom ma tkunx tista` tigi determinata ghandha tapplika s-solidarjeta`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info