Reference: 220/2002/1

Judgement Details


Date
11/12/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CALLEJA SANDRA vs CALLEJA MARK
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIGRIET SEKOND` AWLA, EZEKUZZJONI TA`
Summary
Il-legislatur pogga d-digrieti tas-Sekond' Awla fuq livell specjali. In fatti, gie attribwit lil dan id-digriet, is-sahha u l-valur daqs li kieku kien "sentenza" li tinghata f'kawza fil-kontenzjuz.Dan id-digriet ghalhekk isir esegwibbli mill-Qorti ta' gurisdizzjoni kontenzjuza li quddiemha tista'tingieb jew tkun pendenti kawza ghal separazzjoni personali wara erbgha u ghoxrin siegha mill-ghotitieghu u dana bl-istess mod kif jigu esegwiti titoli ezekuttivi.

Dan it-titolu ezekuttiv mhux kolpit bid-dispost ta` l-artikolu 256(2) tal-Kap. 12 li jissospendi l-ezekutorjeta` ta` certi titoli ezekuttivi sa zmien jumejn ghall-inqas minn notifika ta` sejha ghall-hlas maghmula b`att gudizzjarju.

Ordni ghall-fini ta' zgumbrament tammonta ghall-ezercizzju jew prestazzjoni ta' fatt u mhux ta' hlas (li, invece, tammonta ghal obbligazzjoni "di dare"). Id-distinzjoni bejniethom giet ribadita diversi drabi fi proceduri dwar mandati "in factum" li jistghu jinhargu biss in konnessjoni ma obbligazzjonijiet "di fare" u ghalhekk gie ritenut li tali mandat ma jistax jinhareg in ezekuzzjoni ta` sentenza li tikkundanna lid-debitur ghall-hlas ta` somma ta` flus, izda biss in ezekuzzjoni ta` sentenza li tordna prestazzjoni ta` fatt.

Minn din id-distinzjoni mela ghandu jidher sufficjentement evidenti li l-ordni ta' zgumbrament m'ghandha l-ebda konnessjoni ma xi obbligazzjoni ta' hlas (wahda "di dare") u l-ebda tigbid jew ginnastika legali, ma jista' jibdel dan kollu. Ghalhekk mahemm l-ebda bzonn li mandat in ezekuzzjoni ta` tali titolu ezekuttiv jigi precedut b`talba ghall-hlas.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info