Reference: 1981/1999/1

Judgement Details


Date
21/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BASSIOUSY PASSIOUNY LUCIA vs CHETCUTI DR EDWINA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SEPARAZZJONI PERSONALI, ABBANDUN - SEPARAZZJONI PERSONALI, MARA ARMLA MA TISTAX TITLOB LI TIRREVERTI GHALL-KUNJOM TA` L-EWWEL RAGEL TAGHHA - SEPARAZZJONI PERSONALI, META L-MARA TAGHZEL LI TIRREVERTI GHAL KUNJOM XBUBITHA
Summary
Kull wahda mill-partijiet mizzewga tista' wkoll titlob il-firda jekk, ghal sentejn jew izjed, tkun abbandunata mill-ohra, minghajr raguni tajba.

Il-persistenza u l-kontintwita` f`dawn il-kazijiet jaghtu lill-abbandun karattru ingurjuz.

Meta l-hsieb tal-legislatur hu artikolat f'ligi preciza ma jidhirx li hu konsentit li l-kwistjoni tigi rizolta mhux skond id-dettam tal-ligi imma skond l-arbitriju.

Trid tissussisti kontradittorjeta` fiha nnifisha li kapaci tnissel xi dubbju x'effettivament ried il-legislatur, u li per konsegwenza l-gudikant jehtieglu jezamina r-'ratio' jewil-'mens' legis, biex jinterpreta s-sens skond l-intenzjoni tal-legislatur u jaghti dik l-interpretazzjoni li tikkorrispondi ghall-ispirtu nformativ tal-ligi, kif hekk kien il-kaz f'xi decizjonijiet.

L-Artikolu 62 tal-Kap. 16 jipprovdi li l-mara tista' wara s-separazzjoni taghzel li tirreverti ghal kunjom xbubitha. F'kaz ta' separazzjoni konsenswali, ghandha ssir dikjarazzjoni dwar dik l-ghazla fl-att pubbliku ta' separazzjoni, u f'kaz ta' separazzjoni gudizzjarja, il-mara ghandha taghmeldik iddikjarazzjoni b'nota pprezentata fl-atti tal-kawza qabel is-sentenza.

Dan l-artikolu ma jistax jigi estiz sabiex jippermetti lil armla li tkun qed tissepara mit-tieni ragel taghha li tirreverti ghall-kunjom ta` l-ewwel ragel. Hija tista` biss titlob li tkun tista` tirreverti ghal kunjom xbubitha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info