Referenza: 5/1994/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/10/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
GRECH GEORGINA vs MELI EDWIN NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KERA; BDIL FID-DESTINAZZJONI TAL-FOND
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti appellanti ressqet tlett aggravji kontra s-sentenza moghtija mill-Bord li Jirregola l-Kera ghall-gzejjer ta' Ghawdex u Kemmuna fl-4 ta' Ottubru 2000, igifieri li:
(i) il-Bord ghamelapprezzament skorrett tal-provi prodotta u dan riferibbilment ghar-rikors promotorju;
(ii) il-provi dwar in-natura tan-negozju operat mill-fond de quo gew apprezzati b'mod skorrett mill-Bord;
(iii) l-intimata qatt ma cahdet li effettivament kien hemm cessjoni jew sullokazzjoni u dan il-puntma giex debitament apprezzat mill-Bord fis-sentenza moghtija minnu.

Din il-Qorti tosserva lihija prassi ormai ben stabbilita ta' din il-Qorti tal-Appell li in mankanza ta' raguni gravi hija matiddisturba qatt b'mod legger dak l-apprezzament u dik l-evalwazzjoni tal-provi prodotti maghmulinmill-Qorti tal-ewwel grad (f'dan il-kaz Tribunal specjali) li quddiemha jkunu nstemghu l-istess provi. Dana maghdud, din il-Qorti hija dejjem fid-dmir li tezamina mill-gdid l-istess provi - u dan naturalment fid-dawl tas-sottomissjonijiet li jkunu sarulha minn entrambi l-partijiet kontendenti.

Fl-ewwel aggravju tal-appellanti gie sottomess li dak illi l-Bord proprjament kellu jiddeciedi kienx in-negozju kollu mmexxi fil-hanut de quo kienx in realta' n-negozju tas-socjeta' appellata jew dik tal-familja Saliba.

Skont dak li gie kkostatat u finalment deciz mill-Bord, mill-provi prodotti kien jirrizultalu li f'dan il-kaz in ezami kienet avverat ruhha akkwiexxenza kompleta da parti tas-sid u allura kien isegwi li mhijiex izjed attendibbli jew possibbli t-talba ghall-fini ta' ripreza. Stabbilit dan il-punt, ma jistax jigi allura argumentat min-naha tas-sid li kien hemm sullokazzjoni illecita. Darba li s-sid accettat il-kera regolarment mis-subinkwilin, il-kirja ghaddiet favur it-terz. Ghalhekk dan l-aggravju mhux wiehed fondat.

Dwar it-tieni aggravju, l-appellantitissottometti li “dak li beda bhala hanut ghall-bejgh ta' makni tal-hjata fi ftit snin gie ttrasformat ghal negozju tal-compjuters..” Din il-Qorti tosserva li ma hemm ebda kawzali ta' bdil fid-destinazzjoni tal-fond u ghalhekk ukoll dana l-aggravju qieghed jigi michud.

Fit-tielet aggravju, l-appellanti terga' tillanja mill-fatt li l-Bord kien messu ddecieda l-kawza fuq il-punt li l-istessinkwilini ma cahdux li saret u sehhet sullokazzjoni tal-fond lokat u li ma kienx tabilhaqq jirrizulta li s-sid kienet edotta b'tali stat ta' fatt.

Din il-Qorti jidhrilha li dak li gie finalmentritenut mill-Bord kien legalment korrett. Li jidher li gara hu li l-appellanti baqghet tissuspettali s-sullokazzjoni li dwarha kienet giet informata ma kenitx wahda regolari imma fl-istess waqt baqghet tircievi l-kera xorta wahda bla ma hadet passi gudizzjarji. Ghalhekk, dan l-ahhar aggravju qieghed jigi respint.

Ghaldaqstant, din l-Onorabbli Qorti tal-Appell tiddeciedi billi, filwaqt li tikkonferma s-sentenza appellata kif moghtija mill-Bord li Jirregola l-Kera ghall-Gzejjer ta' Ghawdex u Kemmuna, tichad l-appell tar-rikorrenti, bl-ispejjez taz-zwieg istanzi kontra taghha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni