Reference: 826/1994/2

Judgement Details


Date
03/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
SAMMUT JOSEPH vs VASSALLO FRANCIS NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMPJIEG, KWISTJONIJIET LI JOHORGU MINN FTEHIM KOLLETTIV HUMA TA` NATURA KONTRATTWALI - IMPJIEG, KWISTJONIJIET TA` NATURA KONTRATTWALI JAQGHU TAHT IL-KOMPETENZA TAL-QRATI ORDINARJI - TRIBUNAL INDUSTRIJALI, MHUX KOMPETENTI LI JIEHU KONJIZZJONI TA` KWISTJONIJIET TA` NATURA KONTRATTWALI
Summary
Ir-relazzjonijiet guiridici li jemanu minn Ftehim Kollettiv li indubbjament jikkostitwixxu kuntrattbejn il-firmatarji tieghu u cioe' bejn il-Bank u r-rapprezentanti tal-haddiema, kienu relazzjonijietli jemanu ex contractu u bhala tali sindikabbli mill-Qrati ordinarji.

Il-funzjoni tat-Tribunal Industriali hi biex tiddetermina kienx hemm tkeccija ingusta u f'kaz li hekk tiddetermina tordnali l-haddiem jerga' jinghata l-impjieg tieghu jew skond il-kaz jinghata kumpens; mhux kompetenza tat-Tribunal li jidhol biex jiddetermina relazzjonijiet li jemanu ex contractu. Fil-fatt gie deciz li jekk it-Tribunal Inudstrijali tagixxi oltre il-kompetenza taghha, il-Qrati ordinarji ghandhom gurisdizzjoni jisindikaw dak li operat u anke jhassru d-decizjoni.

Kwistjonijiet li johorgu minn kuntratt ma jaqghux fil-kompentenza tat-Tribunal Industrijali, li hi limitata ghal ghoti ta' kumpens f'kaz ta' terminazzjoni ta' impjieg minghajr raguni gusta. Jekk l-impjegat qabel ma gie mkecci, kienintitolat ghal xi beneficcji li ma lahaqx ha, huwa xorta jibqa intitolat ghalihom u l-ordni ghal-hlas tista tinghata biss mill-Qrati ordinarji u mhux mit-Tribunal Industrijali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info