Reference: 419/2014

Judgement Details


Date
12/03/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs CASHA GODFREY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115855
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RAGION FATTASI, ELEMENTI TA`
Summary
L-Artikolu 85 tal-Kodici Kriminali hu intiz mhux biex jipprotegi l-proprjeta`, mobbli jew immobbli,ta' dak li jkun - ghal tali protezzjoni hemm l-azzjoni civili - izda biex jipprevjeni l-uzurpazzjonimill-privat tas-setghat ta' l-awtorita` pubblika. Isegwi ghalhekk li, indipendentement mill-protezzjoni moghtija permezz ta' l-azzjoni jew azzjonijiet civili, jekk jirrizulta bhala fatt li kien hemml-uzurpazzjoni ravvizata fl-imsemmi Artikolu 85, il- Qrati ta' Gustizzja Kriminali ghandhom jagixxutempestivament biex jirristabilixxu l-ordni pubblika permezz tas-sanzjoni penali.
Il-Qrati ta' Gustizzja Kriminali ghandhom addirittura s-setgha li jiddeterminaw kwistjonijiet civili incidentali ghar-risoluzzjoni tal-vertenza penali.
Illi l-elementi tar-reat in dizamina huma:
(1) att esterni li jispolja lil xi hadd iehor minn haga li jkun qieghed igawdi, liema att ikun ezegwit kontra l-opposizzjoni, espressa jew presunta, ta' dan il-hadd iehor (2) il-kredenza li l-att qieghed isir b'ezercizzju ta' dritt;
(3) il-koxjenza fl-agent li hu qieghed jaghmel 'di privato braccio' dak lijmissu jsir per mezz ta' l-awtorita' pubblika;

(4) in-nuqqas ta' titolu li jirrendi l-fattaktar gravi.
F'dan il-kaz irrizulta li l-azzjoni kienet preskritta bid-dekors ta' sentejn mill-att inkriminanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info