Reference: 312/2018

Judgement Details


Date
15/01/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG MICHAEL, CREMONA ANTHONY, CAUCHI SHANNON, AGIUS, PISANI
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:114978
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
STQARRIJA TAL-AKKUZAT
Summary
Dan kien kaz fejn l-appellanti ma kellhomx avukat presenti waqt l-interrogatorju u rilaxx ta' stqarrija.
Il-Qorti ikkunsidrat li l-fatt li l-appellant kien irrifjuta d-dritt li jikkonsulta ma' Avukat jew Prokuratur Legali qabel ir-rilaxx tal-istqarrijiet ma jistax jigi interpretat bhala rinunzjatacita ghad-dritt li l-appellant ikollu prezenti Avukat waqt it-tehid tal-istqarrija u dan stante li fiz-zmien li ttiehdu l-istqarrijiet l-appellant ma kellux il-jedd illi jaghzel jekk juzufruxxi minn dan id-dritt o meno. Ghalhekk, il-Qorti in linea mad-Direttiva 2013/48/UE u tal-izvillup gurisprudenza iddikjarat l-istqarriji tal-appellant u tal-imputati kollha bhala inammissibli u ghalhekk kwalunkwe referenza inkluz xhieda ghal kontenut ta' tali stqarrijijiet kienet wkoll inammissibli. Biss
pero' ghamlitha cara, li ma kienet bl-ebda mod tiddikjara li gew miksura d-drittijiet fundamentalital-imputati izda kienet sabiex tali drittijiet ma jigux lezi, tiskarta l-imsemmija stqarrijiet rilaxxati minghajr id-dritt li jkun hemm l-Avukat prezenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info