Reference: 23/2001/1

Judgement Details


Date
15/07/2002
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
BARTOLO ANTHONY vs IL-PULIZIJA (SPETTUR SANDRO ZARB ET)
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, SMIEGH XIERAQ - PROCEDURI GHALL-ESTRADIZZJONI
Summary
L-izvilupp tad-dritt Kostituzzjonali taghna fil-materja jidher li jmur oltre dak li huwa rikonoxxutmill-organi tal-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasbourg fil-protezzjoni li tinghata f'dawn il-kazijiet fejn qed tintalab l-estradizzjoni ta' individwu minn pajjiz ghall-iehor. Fir-rigward ta'l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni, infatti, gie diversi drabi ritenut mill-Kummissjoni tal-Qorti Ewropeailli l-Artikolu ma jsibx l-applikazzjoni tieghu fil-materja ta' estradizzjoni.

Il-Qrati lokali madanakollu irrikonoxxew il-principju li Qorti rimandanti f`kuntest ta` proceduri ghall-estradizzjoni hija marbuta bir-rekwiziti tal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea.

Ovvjament il-gurisdizzjoni tal-Qorti biex tissindika dawn il-proceduri mill-ottika kostituzzjonali hija limitata fil-parametri ta' dak li tipprovdi l-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Estradizzjoni u l-Att dwar l-Estradizzjoni, il-Kapitolu 276 tal-Ligijiet ta' Malta. Kull ezami ghalhekk li jrid isir dwar jekk kienx hemm ksur tal-principju ta' smiegh xieraq minn Qorti imparzjali jew indipendenti u dana b'riferenza specifika f'dan il-kaz ghall-proceduri quddiem il-Qorti ta' l-Appell Kriminali jrid isir b'riferenza ghall-funzjoni ta' dik il-Qorti fil-materja in ezami.

Huwa pacifiku fil-gurisprudenza li l-kriterju dwar is-sufficjenza tal-provi ghall-fini tad-decizjoni mill-Qorti Rimandanti dwar jekk ghandhiex jew le tibghat lill-persuna ghall-estradizzjoni, ghandu jkun identiku ghall-kriterju dwar is-sufficjenzatal-provi ghall-fini tad-decizjoni mill-Qorti Istruttorja dwar jekk ikunx hemm jew le ragunijiet bizzejjed biex l-imputat jitqieghed taht att ta' akkuza. Dan il-kriterju gie dezinjat f'dawn it-termini. F'kaz li l-Qorti ssib li l-provi prima facie jindikaw il-probabbilita' ta' htija, jew anke jekkikollha dubbju f'dan ir-rigward, hija ghandha tibghat lill-persuna ghall-estradizzjoni. Il-Qorti Rimandanti ma ghandhiex tuzurpa l-funzjoni tal-gudikant: ma ghandhiex tikkonsidra l-preponderanza tal-provi.

Il-Qorti ta` gurisdizzjoni kostituzzjonali m'ghandhiex isservi ta' "a court of thirdinstance" biex ghat-tielet darba - cioe' wara l-Qorti Rimandanti w il-Qorti ta' l-Appell Kriminali -terga' tezamina u taghmel apprezzament tal-provi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info