Reference: Volume 73 (1989), Part No. 4, Section , Page 920

Judgement Details


Date
08/03/1989
Court
OF COMMERCE
Judiciary
SCICLUNA CARMELO
Parties
JOSEPH CINI vs CARMELO BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
L-attur fittex ghall-penali stipulata fil-kuntratt ghall-esekuzzjoni tardiva. Klawsola penali hijadik li biha wiehed sabiex jizgura l-esekuzzjoni ta' ftehim, jobbliga ruhu ghal xi haga f'kaz li jonqos li jesegwixxi u l-penali hija l-kumpens tal-hsara li jbati l-kreditur minhabba n-nuqqas ta' l-esekuzzjoni ta' l-obbligazzjoni principali u jista' jintalab apparti d-danni reali li seta' jkun sofral-kreditur meta l-penali tkun ghal dewmien biss. Meta l-obbligazzjoni tkun li wiehed ghandu jaghmelxi haga bhal ma hu l-kaz in ezami u bil-ftehim ikun gie stabbilit zmien, id-debitur jigi mqieghed in mora bl-eghluq biss ta' dak iz-zmien. Il-Qorti konsegwentement ikkundannat lill-konvenut ihallasil-penali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info