Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 1, Page 1

Judgement Details


Date
19/01/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs FAUSTINO BARBARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KO-AWTUR - KO-IMPUTAT
Summary
Hu principju li ormai qatt ma gie ddubitat illi ko-imputat fl-istess kawza ma jistax jigi prodott biex jixhed kontra ko-imputat iehor. Ic-cirkostanzi pero', jitbiddlu jekk ikun kemm separazzjoni tal-gudizzju u nel frattemp, kif gara diversi drabi, wiehed mill-persuni jkollu l-kaz tieghu diga' tterminat. Bhala massima generali, jista' jinghad li n-nuqqas ta' kompetenza ta' persuna involuta fl-istess kommissjoni ta' reat tezisti fejn dik il-persuna tkun ko-imputata mal-persuna l-ohra fl-istessproceduri. Il-kwistjoni tqum fejn hemm proceduri differenti u fejn ghad m'ghandhiex il-kaz taghhadeciz; dan billi bil-produzzjoni taghha bhala xhud tkun tista' tippregudika lilha nnifisha. X'inhil-posizjoni jekk qabel ma jkunu gew konkluzi l-proceduri ta' wiehed mill-ko-awtur ta' reat issir talba ghall-produzzjoni tieghu fil-proceduri ta' wiehed mill-ko-awtur ta' reat issir talba ghal produzzjoni tieghu fil-proceduri separati tal-ko-awtur l-iehor? Hawnhekk si tratta ta' xhud illi huwa minnu nnifsu dejjem kompetenti, izda mhuwiex compellable. Dana billi jibqa' dejjem id-dritt ta' dak ix-xhud illi jitlob li ma jixhidx u li l-Qorti takkordala dik it-talba fic-cirkostanzi kkontemplati mil
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info