Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 432

Judgement Details


Date
02/10/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
NOBBLI VINCENZO DE' MARCHESI TESTAFERRATA DE' NOTO vs ALFREDO CACHIA ZAMMIT NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INTERPRETAZZJONI - KONKORS - LIBELL - PRIMOGENITURA FONDATA MIN-NOBBLI KANONKU SACERDOT DON GIUSEPPE GIACOMO TESTAFERRATA - PROCEDURA
Summary
Meta f'kawza dwar primogenitura ma tigix segwita l-procedura specjali kontemplata mill-ligi f'tema ta; konkors fuq il-primogenitura imma l-procedura generali, il-Qorti jekk tasal ghall-konkluzjoni lil-libellant jirrivesti r-rekwiziti mehtiega biex jintiolawh ghall-primogenitura in kwistjoni, ghandha tara anki jekk huwiex hekk intitolat ad eskluzjoni ta' hadd iehor (jekk ikun hemm il-kontraditturlegittimu u t-termini tad-domanda jkunu jippermettu), sabiex taghmel id-dikjarazzjoni illi l-primogeitura, allura ghandha tieqaf hemm, bla ma tippronunzja ruhha dwar min hu intitolat ghall-primogenitura. Ghax kull decizjoni simili tkun tohrog barra mit-termini processwali. Mill-kliem tal-fondazzjoni tal-primogenitura mwaqqfa min-Nobbli Kanoniku Sacerdot Don Giuseppe Giacomo Testaferrata, jidhercar illi dik il-primogenitura hija maskolia u anjatika; maskolina ghax hemm imsejhin il-maski biss;anjatika, ghaliex huma msejha biss wara li tkun estinta d-dixxendenza maskolina anjafika msemmija fl-istess fondazzjoni. Il-Volonta' tal-fundatur tipprevali ghar-regola fissa u immutabili, f'materjata' primogenituri veri u regolari illi s-successjoni primogenjali ghandha tkun diretta l-ewwel mill-linja, imbaghad mill-grad, wara mis-sess, u fl-ahhar mill-eta'. U la darba din il-primogenitura hija maskolina u anjatika, u mhux maskolina biss, hemm bzonn illi s-successuri jkunu maski anjatici, b'mod li l-maski minn femmina huma eskluzi sakemm ma tkunx estinta d-dixxendenza maskolina anjatika kollha tal-persuna desinjata mill-fundatur. Fil-kaz prezenti, gie ritenut li l-attur ma setax jippretendi li jissucciedi ghal dina l-priogenitura, ghaliex huwa dixxendenti "ezfoemina", filwaqt li ghadhom jezistu maski anjat dixxendenti mhux mill-prmogenitu, izda minn ultrageniti, ta' dik il-persuna.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info