Reference: Volume 70 (1986), Part No. 5, Section 2, Page 642

Judgement Details


Date
16/01/1986
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs EMMANUEL ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BINI BLA PERMESS - NULLITA' TAS-SENTENZA - SMIGH TA' XHIEDA FL-APPELL - ZBALL FID-DATA TA' VERBAL
Summary
Meta fis-sentenza appellata ma tirrikorrix id-dikjarazzjoni dwar liema fatti l-appellant instab hatitaghhom, dan in-nuqqas, skond il-ligi u l-gurisprudenza kostanti, igib in-nullita' tas-sentenza appellata, liema nullita' hija anke sollevabbli "ex ufficio" mill-Qorti. Meta, pero', is-sentenza originali tkun miktuba fuq ic-citazzjoni li fuqha jkun hemm riprodotti l-fatti u mis-sentenza kif redetta ma jkunx hemm dubju dwar liema fatti jkun gie misjub hati l-imputat, il-formalizmu m'hemmx postu ughandha tigi salvata s-sentenza. F'appell mnn sentenzi tal-qorti tal-Magistrati hemm zewg tipi differenti ta' kawzi li jigu quddiem il-Qorti ta' l-Appell KriminaliÓ dawk fejn il-provi jkunu traskritti u allura l-Qorti ta' l-Appell Kriminali toqghod fuq dawk il-provi traskritti, u dawk fejn kull majkun hemm indikat hu l-ismijiet tax-xhieda li jkunu nstemghu mill-ewwel Qorti. F'dan il-kaz il-Qorti ta' l-Appell Kriminali tghaddi biex tisma' mill-gdid l-istess xhieda. Galadarba appell isir mis-sentenza u mhux mill-verbal, il-verbal li jindika b'mod zbaljat id-data tas-sentenza ma hu ta' ebdaimportanza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info