Reference: Volume 70 (1986), Part No. 5, Section 2, Page 620

Judgement Details


Date
24/10/1986
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
SCICLUNA CARMELO, HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs CARMEL SIVE CHARLES FARRUGIA, SALVE GAUCI, U JOSEPH FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT TA' AKKUZA - ECCEZZJONI TA' NULLITA' - KORREZZJONI MITLUBA MILL-AVUKAT GENERALI - REAT MAGHMUL IZJED GRAVI
Summary
Fit-termini ta' l-artikolu 591 tal-kodici kriminali, fl-istadju opportun tal-kawza hemmhekk stabbilit, l-Avukat Generali jista' jitlob korrezzjoni fl-Att ta' Akkuza kull meta jkun hemm zball jew difett u dan anke meta, minhabba dan l-izball jew difett, l-akkuzat ikun ta l-eccezzjoni tan-nullita' ta'l-Att ta' Akkuza jew tali nullita'tkun tqanqlet mill-Qorti "ex officio". L-unika kondizzjoni hi liebda haga m'ghandha tizdied fl-att ta' akkuza li tkun tista' taghmel izjed gravi r-reat. sakemm l-eccezzjoni tan-nullita' ma tkunx giet deciza, l-Avukat Generali jista' dejjem jaghmel talba ghall-finijiet u fil-parametri ta' l-artikolu 591. Il-kriterju principali, jekk mhux uniku, li a bazi tieghu ghandu jigi stabbilit jekk bil-korrezzjoni mitluba r-reat isirx aktar gravi hija l-piena kif stabbilita mill-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info