Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 1, Page 186

Judgement Details


Date
11/03/1985
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
CECILIA AQUILINA PRO ET NOE vs JOSEPH RAYMOND AQUILINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA` O MENO TA` L-ISKRITTURA RELATTIVA - UZU TA` "PROPIO ET NOMINE" FL-OKKJU TA` RIKORS TA` APPELL MINN DIGRIET INTERLOKATARJU
Summary
It-tendenza tal-gurisprudenza moderna hija kuntrarja ghall-formalizmu rigidu taz-zminijiet antiki uma tharisx favorevolment lejn dikjarazzjonjiet ta` nullita` fejn mhumiex involuti kwistjonijiet ta`ordni pubbliku u n-nullita` mhix komminata mil-ligi. Ghalkemm ikun ahjar li f'kull skrittura fil-kors tal-proceduri jitnizzel l-okkju intier tal-kawza li fiha tkun saret dik l-iskrittura, b'danakolluma jistax jinghad li l-akkorcjamnet ta`l-okkju bl-uzu tal-kliem "propio et nomine" iwasssal ghan-nullita` ta` l-iskrittura galadarba mill-atti tal-kawza stess ikun jidher bizzejjed car f'liema kwalita` tkun qieghda tidher il-parti; u dan qieghed jinghad indipendentement mill-fakolta` moghtija lill-Qorti mil-ligi, fil-kazijiet kongruwi, li tordna jew tippermetti l-korrezzjoni opportuna.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info