Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 110

Judgement Details


Date
06/04/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
BERTU BONNICI vs PAWLU CILIA U B'DIGRIET TA` L-14 TA` MEJJU, 1990, CARMELINA CILIA BHALA DIRETTUR U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA` "MENPOL LIMITED" GIET IKKJAMATA FIL-KAWZA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITT LI WIEHED JIFTAH U JQATTA` BARRIERA - KONVENJU - KUNTRATT SINALLAGMATIKU - LOKAZZJONI - PROMESSA TA` BEJGH UNILATERALI JEW BILATERALI
Summary
L-attur ippremetta fic-Citazzjoni illi huwa u l-konvenut kienu obbligaw irwiehom reciprokament ghat-trasferiment tad-drittijiet ta` qtugh ta` blat minn barriera u talba esekuzzjoni ta` l-obbligazzjoni. Il-konvenut eccepixxa illi huwa ma kienx marbut ma` l-attur, imma li l-attur kien wieghed li jixtri. Fil-mori tal-kawza, il-konvenut kien ittrasferixxa b'Att pubbliku l-ghalqa u l-hofra in kwistjoni. Skond gurisprudenza kostanti ta` dawk il-Qrati, il-koncessjoni tad-dritt li wiehed jiftah u jqatta` barriera mhux kuntratt ta` lokazzjoni izda wiehed ta` bejgh ta` blat jew gebel. Il-Qorti tal-Appell ikkonfermat dak li rriteniet l-ewwel Qorti fis-sens illi l-iskrittura mertu tal-kawza kienet promessa ta` xiri ta` ghalqa de quo u mhux promessa ta` xiri ta` drittijiet ta` qtugh ta` blat. Gietikkonfermata wkoll is-sentenza ta` l-ewwel Qorti fis-sens illi l-attur kien obbliga ruhu li jixtriliema obbligazzjoni giet accettata mill-konvenut li pero` ma ntrabatx li jbigh bil-fors. Gew konsegwentement michuda t-talbiet attrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info