Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 3, Page 319

Judgement Details


Date
16/12/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A.
Parties
DR. SIMON MICALLEF STAFRACE LL.D., BHALA RAPPREZENTANT TAS-SOCJETA' FORMOSA & CAMILLERI U DIN BHALA AGENTI MALTA TAS-SOCJETA' ASSIKURATTRICI ESTERA GUARDIAN ROYAL EXCHANGE INSURANCE PLC ISSURROGATI FID-RITTIJIET TA' L-ASSIGURAT TAGHHOM MUSCAT MOTORS LIMITED vs JOHN E. SULLIVAN BHALA DIRETTURI GHAN-NOM U IN RAPPRESNTANZA TAS-SOCJETA' SULLIVAN SHIPPING AGENCIES LIMITED U DINA BHALA AGENTI MALTA TA' GRIMALDI FERRY LINES ARMATURI/PROPRJETARJI TAL-VAPUR FRECCIA DELL'OVEST U IN RAPPRESENTENZA TAS-SOCJETA' THE CARGO HANDLING COMPANY LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - GATE PASS OUT - MERKANZIJA
Summary
L-attur assikuratur issurrogat fittex ghal xi hsarat f'vetturi li gew importanti. Irrizulta mill-provi li tliet karozzi gew sbarkati f'kondizzjoni tajba u shiha, izda meta gew irtirati minn taht il-gurisdizzjoni tas-socjeta konvenuta "The Cargo Handling Co. Ltd." instab li kien hemm xi nuqqasijiet.Il-"Gate Pass Out" hu dokument importanti ghall-kumpanija konvenuta Cargo Handling ghaliex la darba d-dokument jigi ffirmat u ccertifikat li l-merkanzija giet ricevuta "in good order and condition"ir-responsabbilita' ta' tali merkanzija tghaddi f'idejn l-importatur. Dan ma jfissirx pero' li danhuwa prova fih innifsu ta' l-awtenticita' assoluta u jista' jigi attakkat b'success bi prova kontrarja. Gie stabbilit illi minkejja l-kontenut tal-Gate Pass Out, ghan-nuqqasijiet kellha twiegeb is-socjeta' konvenuta "The Cargo Handling". Is-sentenza giet ikkonfermata mill-Qorti ta' l-Appell salv xi varjazzjoni fuq il-Kap ta' spejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info