Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 3, Page 291

Judgement Details


Date
16/04/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
ANTONIA VELLA vs PAULINE JONES
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Kwistjoni dwar awment ta' kera ta' fond iddekontrollat a tenur ta' l-emendi lill-Ordinanza dwar id-Dekontroll introdotti bl-Atti XXIII ta' l-1979. L-attrici talbet awment fil-kera li gie oppost mill-konvenuta ghaliex l-awment ma kienx intalab ma' l-ewwel rilokazzjoni wara li dahal in vigore l-Att XXIII ta' l-1979. Il-Qorti tal-Magistrati laqghet it-talba attrici. Fl-istadju ta' l-appell, tqajmet ghall-ewwel darba l-eccezzjoni tal-validita' ta' l-ordni ta' dekontroll. Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet illi tali eccezzjoni kellha tinghata quddiem l-ewwel Qorti u kienet inammissibbli fl-istadju ta' l-Appell. Fuq il-mertu ta' l-appell. Il-Qorti sabet illi d-dritt ta' awment ta' kera koncessdarba kull hmistax-il sena ma ghandux ikun soggett ghall-kondizzjoni li jsir precizament, puntwalment u biss f'dik l-iskadenza li tirrikorri wara li jghaddu 15-sena. Giet ikkonfermata s-sentenza appellata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info