Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 193

Judgement Details


Date
01/06/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
REGISTRATUR TAS-SOCJETAJIET vs GEORGE CAMILLERI NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ORDINANZA SOCJETAJIET KUMMERCJALI - PENALI - SOCJETA'
Summary
Ir-Registratur tas-Socjetajiet agixxa sabiex jigbor penali ghaliex allega li d-Direttur kien naqas minn dmirijiet statutorjament imposti fuqu li jsejjah laqgha generali annwali ghall-azzjonisti u jqieghed quddiem l-azzjonijisti r-rendikont finanzarji. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti fis-sens illi accettat id-difiza illi d-direttur kellu ragunijiet bizzejjed li jemmen u fil-fatt emmen illi persuna kompetenti u fdata kienet inkarigata li l-htigijiet imsemmija kienumharsa u kienet f'posizzjoni li taqdi dan id-dmir. Il-Qorti ta' l-Appell cahdet ukoll il-kontenzjoni tar-Registratur illi l-penali kienet dovuta ghaliex la darba l-konvenut ma rrispondiex ghall-avviz tal-kontravvenzjoni, il-penali hija dovuta xorta. Il-gurisprudenza li dawn il-Qrati stabbilew kemm ilha li dahlet in vigore l-ordinanza hija fis-sens illi dak is-subartikolu jistabbilixxi favur l-attur presunzjoni "juris tantum" li l-konvenut ghandu dejjem l-opportunita' li jikkumbatti bil-provirilevanti u konkludenti. In-nuqqas ta' risposta ta' l-avviz kellha pero' rifless fuq l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info