Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 244

Judgement Details


Date
06/07/1993
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
JOSEPH TABONE NOE vs JOHN MOUSU' PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AKKORCJAMENT TAT-TERMINI - KAWZI BIL-GILJOTTINA - PROCEDURA SOMMARJA SPECJALI - RIKONVENZJONI - TERMINI - TERMINI GUDIZZJALI - TERMINI GUDIZZJARJI - TERMINI LEGALI
Summary
L-aatur ipprezenta Citazzjoni bil-procedura sommarja specjali. Il-Qorti tat lill-konvenut tlett ijiem zmien biex jipprezenta n-Nota ta' l- Eccezzjonijiet u f'kaz li pprezenta kontro-talba tlett ijiemlill-attur biex jaghmel in-Nota ta' l-Eccezzjoni bi twegiba ghall-konto-talba tal-konvenut. Il-konvenut ipprezenta l-eccezzjonijiet wara t-tlett ijiem akkordati mill-Qorti. L-ewwel Qorti cahdet talba tal-konvenut li l-eccezzjonijiet ta' l-attur jigu sfilzati in kwantu pprezentati wara t-terminukoncess mill-Qorti. Il-konvenut appella wara li l-Qorti tat digriet fis-sens illi l-eccezzjonijietkienu ammissibbli. Il-Qorti ta' l-appell wara li ghamlet divers riflessjonijiet fuq il-procedura hekk imsejah "bil-giljottina" rriteniet illi t-termini procedurali huma jw gudizzjarj, li billi humaimposti mill-ligi jissejhu wkoll legali, jew gudizzjali, li huma dawk it-termini imposti mill-Qorti.Iz-zminijiet legali l-Qorti tista' ggeddidhom kif jiddisponi l-art. 106 tal-Kap. 12, mentri jistghu jigu akkorcjati biss fil-kaz ta' urgenza kif jghid l-art. 107 Kap 12. Konsegwentement l-ewwel Qorti ma setghetx takkorcja t-terminu ta' l-eccezzjonijiet tal-konvenut, wara li cahdet it-talba ghad-dispensa mit-trattazzjoni ghaliex minn dak il-mument ghandu d-dritt daqs konvenuti ohra normali ghall-mod ordinarju. Konsegwentement anke f'kaz ta' kontro-talba rikonvenzjonali, l-attur ghandu dritt ghal ghoxrin jum sabiex jaghmel in-Nota ta' Eccezzjonijiet tieghu. terminu gudizzjali mhux legali jista' jinbidel ragonevolment mill-Qorti li tkun stabbilietu jew minn Qorti fi grad ta' Appell. Il-Qorti ta' l-appell ghal motivazzjonjiet diversi stabbiliet illi d-digriet ta' l-ewwel Qorti kien korrett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info