Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 205

Judgement Details


Date
11/06/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
AVUKAT LESLIE GRECH BHALA MANDATARJU TA' L-IMSIFRIN DENNIS TAYLOR U LINDA TAYLOR vs NAZZARENO SIVE RONNIE BALZAN, ROGER BORG U JOSEPH MANGION GHAL KWALUNKWE INTERESS LI JISTA' JKOLLU U B'DIGRIET TAL-5 T'OTTUBRU, 1987, L-AVUKAT DOTTOR ANTHONY ABELA U L-PROKURATUR LEGALI CARMEN DEPASQUALE GEW INNOMINATI KURATURI BIEX JIRRAPPREZENTAW LILL-ASSENTI JOSEPH MANGION
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CAUSA - CAUSA ILLECITA - IMPOSSIBBILITA' - KUNSENS - KUNTRATT - NULLITA' - OGGETT TAL-KUNTRATT - ORDNI PUBBLIKU - VIZZJU TA' KUNSENS - ZBALL
Summary
L-atturi residenti u cittadini esteri dahlu f'garanzija personali u avvanzaw xi flus in konnessjonima' negozju pprospettat. Fittxew ghal dikjarazzjoni li l-iskritturi li kienu dahlu fihom kienu nulli u talba rifuzjoni ta' flus minnhom imhallas. Giet michuda l-kontenzjoni ta' l-atturi illi l-kuntratti kienu nulli in kwantu l-kunsens ta' l-atturi kien ivvizjat bi zball ta' ligi. Il-Qorti ddikjarat il-kuntratti li kienu saru kienu nulli u ineffettivi ghaliex imorru kontra l-ordni pubbliku u ordnat ir-rifuzjoni ta' flus imhallsa mill-atturi minghajr imghaxijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info